Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Skorochów - USŁUGI HANDLOWO-GASTRONOMICZNE (wygasły...)

BURMISTRZ NYSY
ogłasza I -szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skorochów

Działka nr 143, pow. 1916 m2, Karta mapy 2, K.W. 19486, Poz. Rej. G. 85.

Przeznaczenie
: teren zabudowy usług handlowo- gastronomicznych z dopuszczalną funkcją mieszkalnictwa zbiorowego w poddaszu.

Nieruchomość  nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 233.177,00 zł


Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 520,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu  27 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15, pok. nr 234 godz. 10:00.


Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 23 lipca 2012r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1.    Dokumentu tożsamości
, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2.    Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok.237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.


powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.06.2012
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 22.06.2012. Wygasa 28.07.2012. Odsłon 1614, Wersja 1
Początek strony