Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 89,09 m2 położony w Nysie przy ulicy Marii Merkert 10a/1u (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Lokal użytkowy (dawna przychodnia lekarska ) o powierzchni użytkowej 89,09 m2 położony
w budynku mieszkalno-usługowym w Nysie przy ulicy Marii Merkert 10a/1u. + udział w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych całego budynku.

Działka nr 81, Karta mapy 17, pow. 159 m2 , K.W. 58738, Poz. rej. G.4-51.
( Cena za lokal : 67.123,20zł. Cena za grunt : 2.296,00 zł.)
Łączna cena wywoławcza wynosi : 69.419,00zł.
Przeznaczenie : usługowo-mieszkalne.
Nabywca ponosi koszty wyceny nieruchomości w wysokości 1.100,00 zł. Cena za lokal oraz za grunt płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu : 26-11-2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 9:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 22-11-2004 r. lub na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Nysie Nr 33 1020 3714 0000 4402 0012 8447.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 22-11-2004 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 28.10.2004
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 28.10.2004. Wygasa 26.11.2004. Odsłon 1191, Wersja 1
Początek strony