Boks garażowy nr 3 o powierzchni 6,04m2 położony w Nysie przy ulicy Emilii Gierczak Sprzedaż garaż (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

Boks garażowy nr 3 o powierzchni 6,04m2 położony w Nysie przy ulicy Emilii Gierczak Sprzedaż garażu na własność i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na 40 lat.
Ze Sprzedażą garażu związana jest sprzedaż udziału wspólnych części budynku oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
Karta mapy 32, działka nr 36/20, pow. 498 m2, K.W. 43850, Poz. rej. G1152.
Przeznaczenie : Obowiązujący plan utracił ważność dnia 31.12.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa określono funkcję dla tego terenu -"zabudowa mieszkalna wysokiej intensywności wraz z usługami".
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 2.264,80 zł. (w tym cena gruntu 352,00zł. )
Do ceny za grunt zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 10% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Nabywca ponosi koszty wyceny w wysokości 311,00zł.
Cena za garaż oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu płatne przed zawarciem umowy notarialnej .
I opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne stanowiące 4,5% ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku z góry.
Uwaga : Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu : 09-07-2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy przetarg osobno, należy wnieść
w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 05-07-2004 r. lub na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Nysie Nr 33 1020 3714 0000 4402 0012 8447. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 05-07-2004 r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn.zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 07.06.2004
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 07.06.2004. Wygasa 09.07.2004. Odsłon 1280, Wersja 1
Początek strony