Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Kępnica (wygasły...)

BURMISTRZ NYSY
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Kępnica

Działka nr 100/2, o pow. 9721 m2, karta mapy 1 K.W. 43729, Poz. Rej. G. 3.

Przeznaczenie: w „Studium” teren przeznaczony pod zabudowę wiejską niskiej intensywności z usługami.

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną: podatek VAT wg. obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 608,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu   10 styczeń 2011r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 234 o godz. 13:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 5.000,00 zł) należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 07 styczeń 2011r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1.    Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2.    Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora
i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2010
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 07.12.2010. Wygasa 11.01.2011. Odsłon 3961, Wersja 2
Początek strony