Nieruchomości położone w Nysie obręb Wróblewskiego, w rejonie ulicy Grodkowskiej (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

1/.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Nysie obręb Wróblewskiego, w rejonie ulicy Grodkowskiej .
Karta mapy 5, działka nr 69/3, pow. 21700 m2, K.W. 61906.
Przeznaczenie : Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego ; -działka przeznaczona jest :
-„11.Psk” pod zabudowę składów, magazynów i hurtowni (w obiektach kubaturowych), - „10 ZI” pod zieleń izolacyjną, - „2.UPs, UCt” pod usługi publiczne sportu oraz usługi komercyjne turystyki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 307.500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki oraz koszty przygotowania dokumentacji wysokości : 730,00zł. Cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT od towarów
i usług + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

2/.Nieruchomość zabudowana (4 magazyny paliw, budynek szkoleniowy, zbiornik p.poż., schron oraz 8 zbiorników paliw), położona w Nysie obręb Wróblewskiego, w rejonie ulicy Grodkowskiej.
Karta mapy 5, działka nr 69/42, pow. 20200 m2, K.W. 61906.
Przeznaczenie : Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego ; działka przeznaczona jest : - „12.PPn Psk” pod zabudowę działalności produkcyjnej ( przemysłu, urządzeń produkcji budowlanej, centra technologiczne ) oraz składów magazynów i hurtowni (w obiektach kubaturowych).
- „9WS3” pod zbiornik przeciwpożarowy, - „8 U Ps” pod usługi publiczne sportu ( oświaty ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 345.100,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji wysokości : 2.778,00zł. Cena osiągnięta w przetargu + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetargi odbędą się w dniu 31-03-2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w sali nr 100 - poz. nr 1 o godz. 10:00 - poz. nr 2 o godz. 11:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy przetarg osobno należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, nie później niż do dnia 27-03-2008 r. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15,Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 077 40 80 513, lub tel. fax. 077 40 80 553 .
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Martyka dnia 07.01.2008
Opublikowana przez Ewa Martyka dnia 07.01.2008. Wygasa 31.03.2008. Odsłon 1234, Wersja 1
Początek strony