Nieruchomość zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym i budowlami towarzyszącymi (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym i budowlami towarzyszącymi
z infrastrukturą techniczną, położona w Nysie obręb Wróblewskiego przy ulicy Grodkowskiej.
Karta mapy 5, działka nr 69/15, pow. 2622 m2, K.W. 58145.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 736.000,00 zł.
Przeznaczenie : Nieruchomość położona jest w obszarze „5aMWI” przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną ( lub zbiorowego mieszkalnictwa ).
Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji w kwocie : 1.184,75 zł.
Cena osiągnięta w przetargu + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu : 30-09-2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15 w sali nr 100 o godz. 9 :00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 26-09-2008 r. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do
udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 pok. 005 - Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych tel. / 077 / 40 80 513, lub tel. fax. /077/ 40 80 553 .


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Martyka dnia 18.07.2008
Opublikowana przez Ewa Martyka dnia 18.07.2008. Wygasa 30.09.2008. Odsłon 1247, Wersja 1
Początek strony