Nysa ul.Zwycięstwa - działka niezabudowana o pow.36109 m2 - HANDEL WIELKOPOWIERZCHNIOWY (wygasły...)

BZP.6840.44.2.2013
 

BURMISTRZ NYSY
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 36109  m2
położonych w Nysie obręb Górna Wieś w rejonie ul. Zwycięstwa z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy

Działki nr 3/11 i 3/16 o łącznej powierzchni 36109m2, Karta mapy 63, K.W. 61695 Poz. Rej. G.895.

Przeznaczenie terenu: zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym 7a, UC – teren usług (w tym: handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży ponad 2 000m2 ) i dopuszczalnym pod obiekty i urządzenia z obsługą  komunikacji.

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:       7. 221. 800,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 620,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu   15 marca 2013r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, sala nr 230, o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 11 marca 2013r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.


W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 077 40 80 513 lub 077 40 80 553.

 

 


powrót...
Załączniki:
mapa_woh_3_11_3_16.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.01.2013
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 15.01.2013. Wygasa 16.03.2013. Odsłon 2081, Wersja 1
Początek strony