Nieruchomość położona w Kopernikach, zabudowana budynkami garażowymi (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość położona w Kopernikach, zabudowana budynkami garażowymi

Karta mapy 1, działka nr 428/4, pow. 3800 m2, Poz. Rej.G.150.
Przeznaczenie : W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa teren przemysłowo-składowy, usługi związane z obsługą rolnictwa .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 30.385,00 zł. (w tym : cena gruntu 15.200,00zł.).

Uwaga : Dojazd do działki odbywa się przez działkę nr 428/14. W umowie notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowo i nieodpłatnie służebność gruntowa na działce
nr 428/14 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 428/4.

Cena osiągnięta w przetargu płatna nie później niż w dniu zawierania umowy notarialnej.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 1.057,00zł. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 12-06-2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 w pok. nr 005 o godz. 900.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 08-06-2006 r. lub na konto Urzędu
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 08-06-2006 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 18.05.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 18.05.2006. Wygasa 12.06.2006. Odsłon 1237, Wersja 1
Początek strony