Złotogłowice ( były Dom Kultury) (wygasły...)

BZP.6840.6.4.2013

BURMISTRZ NYSY

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położona we wsi Złotogłowice

                                                                                     ( były Dom Kultury)

 

Działki nr  38 i 37/4, o pow. łączna 536  m2, karta mapy 1, K.W. OP1N/00038869/8,  Poz. Rej. G. 278.

 

Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  wsi Złotogłowice działki

nr 38 i 37/4 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: - 10 UK o przeznaczeniu jako istniejąca zabudowa związana z usługami kultury ( świetlica wiejska ) z dopuszczalną funkcją gastronomiczną: istniejąca zabudowa może ulegać przebudowie i rozbudowie, nie dopuszcza się na terenie nowej zabudowy, oraz 7RPZ, RPP, S, MN o przeznaczeniu jako tereny pod gospodarstwo hodowli zwierzęcej, przetwórstwo rolne, magazyny i składy z funkcją mieszkalną.  

 

Nieruchomość  nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 1.116,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu  + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

 

                Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego

                                        w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 230 godz. 10:00.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1.       Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

2.       Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok.237,jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 553 lub 77 40 80 560.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.10.2013
Opublikowana przez Krzysztof Korostyński dnia 25.10.2013. Wygasa 29.11.2013. Odsłon 1434, Wersja 1
Początek strony