Lokal użytkowy – garaż nr 62 o pow. 15,81m2 położony w Nysie przy ul. Bolesława Śmiałego (wygasły...)

BURMISTRZNYSY

ogłasza I - wszy przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż lokalu użytkowego – garaż nr 62
o powierzchni użytkowej 15,81  m 2  położony w Nysie przy ul. Bolesława Śmiałego.
 
Działka nr 12/5, pow. 199  m2, Karta mapy 20, K.W. 38996, Poz. Rej. G. 1005.

Przeznaczenie: Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MSU- teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  z usługami.
Nieruchomość  nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości:  4.583,00 zł.

Ze sprzedażą lokalu związany jest udział 10/100 części wspólnych budynku oraz oddanie w takim samym udziale, gruntu w użytkowanie wieczyste. Wartość ułamkowej części gruntu: 1.584,00zł
Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu.
Do pierwszej opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Do powyższej opłaty doliczone zostaną także koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 522,75 zł.
Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług
+ koszty dokumentacji, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.
Opłata roczna stanowi 4,5% ceny gruntu osiągniętej w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów, płatna do 31 marca każdego roku z góry.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulega zmianie.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług wg  obowiązujących przepisów + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2012r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie  ul. Kolejowa 15,
pok. nr 234 o godz. 10:30.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 15 lutego 2012r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1.    Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2.    Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok.237,  telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 20.01.2012
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 20.01.2012. Wygasa 21.02.2012. Odsłon 1382, Wersja 1
Początek strony