Nieruchomość zabudowana budynkiem koszarowym pol. w Nysie przy ul. Grodkowskiej (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość zabudowana byłym budynkiem koszarowym, budynkiem punktu kontroli technicznej
i budowlami towarzyszącymi z infrastrukturą techniczną, położona w Nysie przy ulicy Grodkowskiej.
Karta mapy 5, działka nr 69/29, Poz. rej. G.384, pow. 5048 m2, K.W. 62855.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 737.000,00 zł.

Przeznaczenie : Teren przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną ( lub zbiorowego zamieszkania ).

Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji w kwocie : 2.316,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu : 14-09-2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 10 :00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15, najpóźniej w dniu 10-09-2007 r. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział
w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 10-09-2007 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 pok. 005 - Biuro Zamówień Publicznych tel. / 077 / 40 80 513, lub tel. fax. /077/ 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Martyka dnia 02.07.2007
Opublikowana przez Ewa Martyka dnia 02.07.2007. Wygasa 14.09.2007. Odsłon 1121, Wersja 1
Początek strony