Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Nysa ulica Eichendorffa (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana poł. w Nysie obręb Śródmieście ulica Eichendorffa.
Działka nr 43/9, Karta mapy 16, Rodz. użyt. Kl. Bp, pow. 1794 m2, K.W. 57764, Poz. rej. G.808

Cena wywoławcza gruntu wynosi : 73.464,00zł.
Przeznaczenie : Usługi publiczne kultu religijnego.

Uzbrojenie terenu : teren nieuzbrojony, w dostępie w ulicy Obrońców Tobruku energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, telefon .
W trakcie lub po dozbrojeniu terenu Burmistrz może ustalić w drodze decyzji opłaty adiacenckie w oparciu o przepisy działu III rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ).
W południowej części działki przebiega gazociąg fi 150 - niskiego ciśnienia.
Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 43/8 stanowiącą własność Gminy Nysa.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 882,50 zł. oraz podatek VAT od towarów i usług wg obowiązujących przepisów. Cena osiągnięta w przetargu, koszty geodezyjne i podatek od towarów i usług płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu : 06-09-2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 13:30.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 02-09-2004 r. lub na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Nysie Nr 33 1020 3714 0000 4402 0012 8447. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 02-09-2004 r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w
przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości - za wyjątkiem cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 11.08.2004
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 11.08.2004. Wygasa 06.09.2004. Odsłon 1171, Wersja 1
Początek strony