Lokal użytkowy, ul. Słowiańskia 21-23 w Nysie - z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospoda (wygasły...)

Nyski Zarząd Nieruchomości Sp.  z o.o w Nysie, ul. Ogrodowa 4
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony – wybór oferty na najem lokalu użytkowego,
na czas określony – 3 lata z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą,
zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Słowiańskiej 21-23 w Nysie.


Powierzchnia użytkowa      -       29,00 m2
Wadium w wysokości        -        500,00 zł.

Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 uzależniona będzie od oferowanej branży lokalu.

Zaproponowana w złożonej ofercie stawka czynszu najmu nie może być niższa od stawki minimalnej dla danej branży określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/325/96 /z późniejszymi zmianami/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 1996r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.

Termin składania ofert : 09.08.2012r.

Miejsce składania ofert: Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2012r. Przetarg jest niejawny.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena netto  za 1m2  powierzchni użytkowej.

Lokal można oglądać  w dniu  06.08.2012r. w godz.10:00 -10:30

Wadium należy wnieść w gotówce w kasie spółki przy ul. Boh. Warszawy 5 w godz. 7:00-14:00 do dnia 08.08.2012r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami i regulaminem przetargu lub można je uzyskać w dniach 20.07.2012r.- 06.08.2012r. w administracji spółki NZN przy ul. Boh. Warszawy 5 /pokój nr 6/.

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów 77 44 85 521, 77 44 81 491.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.


powrót...
Załączniki:
Regulamin przetargu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 19.07.2012
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 19.07.2012. Wygasa 10.08.2012. Odsłon 1856, Wersja 1
Początek strony