fortyfikacja pruska położona w Nysie, przy ul. Bolesława Śmiałego (wygasły...)

BZP.6840.47.2.2012

                                                            BURMISTRZ NYSY

ogłasza II – gi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej obwałowaniami stanowiącym fortyfikację pruskie ( obwałowania kolejowe) położona w Nysie, obręb Śródmieście, przy ul. Bolesława Śmiałego

 

Działka nr 83/2, o pow. 3242  m2,karta mapy 21, K.W. OP1N/00038923/5, Poz. Rej. G. 807

 

Przeznaczenie: Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość, Gmina Nysa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga: teren jest gęsto porośnięty drzewostanem, tzw. samosiejki.

 

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną  koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 1.104,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu  + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu   30 listopada  2012r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 234 o godz. 12:00

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 26 listopada 2012r.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1.      Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

2.      Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora
i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.

 

Nysa, dnia 29 października 2012 r.

 

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K.Korostyński dnia 05.11.2012
Opublikowana przez Krzysztof Korostyński dnia 05.11.2012. Wygasa 30.11.2012. Odsłon 1936, Wersja 1
Początek strony