Nieruchomości położone w Nysie obręb Radoszyn, ulica Otmuchow (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomości położone w Nysie obręb Radoszyn, ulica Otmuchowska.
1/. Karta mapy 67, działka nr 5/2, Poz. rej. 7, pow. 11659 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 102.000,00 zł.

2/. Karta mapy 67, działka nr 5/3, Poz. rej. 7, pow. 4332 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 43.000,00 zł.

3/. Karta mapy 67, działka nr 5/4, Poz. rej. 7, pow. 5314 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 53.000,00 zł.

4/. Karta mapy 67, działka nr 5/5, Poz. rej. 7, pow. 4372 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 44.000,00 zł.

5/. Karta mapy 67, działka nr 5/7, Poz. rej. 7, pow. 7232 m2, K.W. 61936-zabudowana budynkiem byłej chlewni
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 76.000,00 zł.

6/. Karta mapy 67, działka nr 5/8, Poz. rej. 7, pow. 3414 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 34.000,00 zł.

7/. Karta mapy 67, działka nr 5/9, Poz. rej. 7, pow. 3442 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 34.000,00 zł.

8/. Karta mapy 67, działka nr 5/10, Poz. rej. 7, pow. 3112 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 31.000,00 zł.

9/. Karta mapy 67, działka nr 5/11, Poz. rej. 7, pow. 3673 m2, K.W. 61936. - niezabudowana, nieuzbrojona
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 37.000,00 zł.

Przeznaczenie : Działki nr 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 to tereny przeznaczone pod zabudowę działalności produkcyjnej ( przemysłu, urządzeń produkcji budowlanej, centra technologiczne) oraz jako uzupełniającej zabudowy składów, magazynów i hurtowni.
W trakcie lub po dozbrojeniu terenu Burmistrz może ustalić w drodze decyzji opłaty adiacenckie w oparciu o przepisy działu III rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603).
Do ceny uzyskanej w przetargu do każdej działki doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji
w wysokości 863,00 zł. Ponadto do ceny działek niezabudowanych doliczony zostanie podatek VAT od towarów i usług wg obowiązujących przepisów. Cena osiągnięta w przetargu, koszty geodezyjne i podatek od towarów i usług płatne przed zawarciem umowy notarialnej.
Nieruchomości nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetargi odbędą się w dniu : 10-03-2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005

- poz. nr 1 o godz. 9:00 - poz. nr 4 o godz. 10:30 - poz. nr 7 o godz. 12:00
- poz. nr 2 o godz. 9:30 - poz. nr 5 o godz. 11:00 - poz. nr 8 o godz. 12:30
- poz. nr 3 o godz. 10:00 - poz. nr 6 o godz. 11:30 - poz. nr 9 o godz. 13:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy przetarg osobno należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 06-03-2006 r. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 06-03-2006 r.

O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 pok. 005 - Biuro Zamówień Publicznych tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 16.02.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 16.02.2006. Wygasa 10.03.2006. Odsłon 1079, Wersja 1
Początek strony