Nieruchomość zabudowana budynkami byłych magazynów zbożowych - Nysa ul. Podolska, (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość położona w Nysie przy ul. Podolskiej, zabudowana budynkami byłych magazynów zbożowych.
Karta mapy 42, dz. nr 2/12 o pow. 9 m2, dz. nr 2/14 o pow. 4202 m2, dz. nr 2/15 o pow. 1509 m2, ( Łączna pow. : 5720 m 2 ), K.W. 56835, Poz. Rej. G1477.
Uwaga : Na działce nr 2/14 zlokalizowane są budowle ochronne (ukrycia). Należy Zachować warunki odpowiadające schronom, ukryciom (Dz. U. Nr 93, poz. 429).
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania : Dla obszaru, w którego granicach położone są działki nr 2/12, 2/14 i 2/15 Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa teren jest przeznaczony na cele przemysłu, baz, składów i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 236.390,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 1.218,00 zł.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 03-04-2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15
w pok. nr 005 o godz. 9:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 30-03-2006 r. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 30-03-2006 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
podolska.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 16.02.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 16.02.2006. Wygasa 03.04.2006. Odsłon 3587, Wersja 2
Początek strony