Nieruchomość gruntowa niezabudowa położona w Nysie w rejonie ul. Piłsudskiego (wygasły...)

BURMISTRZ NYSY
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nysie w rejonie ul. Piłsudskiego

Działka nr 20/3, o pow. 2371 m2, karta mapy 35, K.W. 38923,  Poz. Rej. G. 810.
Przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U21 – tereny usług .

Nieruchomość  nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 307.800,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 520,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,  pok. nr 234 godz. 10:00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (30.780,00 zł) należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 27 czerwca 2011r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok.237,jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.


 


powrót...
Załączniki:
mapka.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.05.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 27.05.2011. Wygasa 02.07.2011. Odsłon 1979, Wersja 1
Początek strony