Nysa - ul. Złotogłowicka - dzierżawa pow.7 m2 - całoroczna działalność handlowa (sprzedaż kwiatów i (wygasły...)

BURMISTRZ NYSY
ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości gruntowej położonej w Nysie przy ul. Złotogłowickiej

Karta mapy 4, część działki nr 8/3,o pow.7 m2, K.W. 38925

Przeznaczenie: nieruchomość do dzierżawy- teren (stanowisko nr 5) przeznaczony na ustawienie kiosku o pow. 7 m2 typu „KAMI” w którym będzie prowadzona całoroczna działalność handlowa (sprzedaż kwiatów i zniczy)

Cena wywoławcza nieruchomości: 11,50 zł za m2 powierzchni miesięcznie

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Cena osiągnięta w przetargu płatna miesięcznie + podatek od towarów i usług .
Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres dwóch lat na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 376/11 z dnia 26 lipca 2011 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2011r. w siedzibie   Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 234 godz. 10:30.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 26 sierpnia 2011r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.


Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.08.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 22.08.2011. Wygasa 08.09.2011. Odsłon 1510, Wersja 1
Początek strony