Nysa ul. Karugi (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza II –gi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń położonych Nysie przy ul. Wincentego Karugi.

 

 

Karta mapy 2 , część działki nr 1/14  pow. 21  m2  K.W. OP1N/00060180/7 

Pomieszczenia stanowiące część fortyfikacji o powierzchni 21  m2 z przeznaczeniem na magazyn.

 

Cena wywoławcza wynosi 0,90 zł/m2 powierzchni miesięcznie.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna miesięcznie + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat.

 

 

                Przetarg odbędzie się w dniu  06 września 2013 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

                                           ul. Kolejowa 15 , pok. nr 234 godz. 12:00.

 

Wadium w wysokości: 100 zł należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia  02 września 2013r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wydzierżawionej nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K.Korostyński dnia 06.08.2013
Opublikowana przez Krzysztof Korostyński dnia 06.08.2013. Wygasa 06.09.2013. Odsłon 1290, Wersja 1
Początek strony