Lokal mieszkalny o powierzchni 119,69 m2 (+ piwnica 7,62 m2 ) - Nysa ul. Zjednoczenia 7/3. (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Lokal mieszkalny o powierzchni 119,69 m2 (+ piwnica 7,62 m2 ) położony w budynku Nysie przy ulicy Zjednoczenia 7/3.

Ze sprzedażą lokalu związana jest sprzedaż udziału ( 81/1000 ) wspólnych części budynku oraz oddanie, w takim samym udziale, gruntu w użytkowanie wieczyste.
Karta mapy 32, działka nr 30/20, Poz. Rej. G01457, pow. 436 m2, K.W. 56015.
Przeznaczenie : Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa nieruchomość stanowi: Teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 85.900,00 zł. (w tym : cena ułamkowej części gruntu : 1.310,00 zł.)

Do ceny za grunt zostanie zastosowana bonifikata w wys. 10% z tyt. wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.
I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 15% ceny.
Do I opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 366,00 zł.
Cena za lokal, I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz podatek od towarów i usług płatne przed zawarciem umowy notarialnej.
Opłaty roczne 1% ceny gruntu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów płatne do 31 marca każdego roku z góry.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 27-02-2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 9:30

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 23-02-2006 r. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 23-02-2006 r.

O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
-dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu,
-dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Uwaga : Lokal można oglądać w dniu 15-02-2006 r. od godz. 11:00 - do godz. 11:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. / fax. 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 05.01.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 05.01.2006. Wygasa 27.02.2006. Odsłon 1211, Wersja 1
Początek strony