Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nysie, w rej. ul. Kordeckiego, działka nr 88/8 (wygasły...)

Burmistrz Nysy
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Nysie, w rejonie ul.Kordeckiego.


Działka nr  88/8, o pow. 339 m2, karta mapy 8, K.W. OP1N/00038925/9, Poz. Rej. G. 151 .

Przeznaczenie: zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.
Działka nieuzbrojona.
W trakcie lub po dozbrojeniu terenu Burmistrz może ustalić w drodze decyzji opłaty adiacenckie w oparciu o przepisy działu III rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ).

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.000,00 zł


Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 350,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. Nr 234 o godz. 11:30.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto U rzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 18 czerwca 2012r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia kupna sprzedaży.
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają  wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu ) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną– okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorca państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póz zm.) wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej  15, pok. 237, jak również telefonicznie od nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 18.05.2012
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 18.05.2012. Wygasa 23.06.2012. Odsłon 3793, Wersja 2
Początek strony