Nieruchomość gruntowa położona w Nysie obręb Średnia Wieś przy ulicy Morcinka (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa położona w Nysie obręb Średnia Wieś przy ulicy Morcinka.
Działka nr 28/11, K.m. 39-2, Rodz. użyt. Klasa Bp, pow. 4217m2 , K.W. 38926, Poz. rej.G161.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 44.244,00zł.
Przeznaczenie : Obowiązujący plan utracił ważność dnia 31.12.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa określono funkcję dla tego terenu -" bazy, składy".

Uwaga : Uzbrojenie terenu : dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu. Przez działkę przebiega kabel energetyczny wysokiego napięcia 15 kV, nie stanowiący części składowej gruntu. Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zmianami ) nowy właściciel nieruchomości obowiązany będzie udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności, związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty wyceny i prac geodezyjnych w wysokości 1.210,50zł. Cena osiągnięta w przetargu i koszty geodezyjne płatne nie później niż w dniu zawierania umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Do ceny gruntu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu : 28-09-2004r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 24-09-2004r. lub na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Nysie Nr 33 1020 3714 0000 4402 0012 8447. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 24-09-2004r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15 - Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

25 Sierpień 2004


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 30.08.2004
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 30.08.2004. Wygasa 28.09.2004. Odsłon 944, Wersja 1
Początek strony