Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Konradowa (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Konradowa .
Karta mapy 3, działka nr 152/3, pow. 4100 m2, K.W. 7473, Poz. rej. G128.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 35.219,00zł.
Przeznaczenie : Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty wyceny i prac geodezyjnych w wysokości : 303,00zł. oraz podatek VAT od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług + koszty geodezyjne płatne nie później niż w dniu zawierania umowy notarialnej.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 25-07-2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005 o godz. 11:00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 21-07-2005 r. lub na konto Urzędu
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 21-07-2005 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15,
Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 513, lub tel. fax. 40 80 553 .

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 17.06.2005
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 17.06.2005. Wygasa 25.07.2005. Odsłon 1215, Wersja 1
Początek strony