Statut

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. BOJOWNIKÓW o WOLNOŚC
w NIWNICY
       
UCHWALONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2000 R.
 § 1
         Szkoła Podstawowa w Niwnicy jest sześcioklasową szkołą publiczną noszącą imię Bojowników o Wolność i mającą swą siedzibę w Niwnicy.
 Organem prowadzącym jest Gmina Nysa.
 § 2 
          Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  w Niwnicy,
2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
3. nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
4. rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów  ucznia.
§ 3 
          Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności:
1. dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,
2. nauczanie oraz kształcenie umiejętności zgodne z ustawą,
3. cele wychowawcze, określone w programie wychowawczym szkoły, uchwalonym przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
§ 4    
Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości        psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i poradnię psychologiczno - pedagogiczną w formie:
1. kierowanie na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,
2. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej,  o nauczaniu trybem szkoły specjalnej,
3. spotkań terapeutycznych,
4. zajęć z preorientacji zawodowej,
§ 5   
 Swoje zadania szkoła realizuje poprzez:
1. kształcenie zintegrowane w klasach I - III,
2. bloki przedmiotowe w klasach IV - VI,
3. ścieżki edukacyjne,
4. zajęcia pozalekcyjne,

§ 6    
 Działalność szkoły określana jest przez:
1. Plan rozwoju szkoły.
2. Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
3. Program wychowawczy szkoły, który zawiera treści i działanie o charakterze wychowawczym.
      Dokumenty te mogą być modyfikowane corocznie.
§7     
Organami szkoły są:
1. dyrektor szkoły i inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w szkole,
2. rada pedagogiczna,
3. rada szkoły,
4. rada rodziców,
5. samorząd uczniowski.
§8      
Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na zasadach określonych w ustawie.
§ 9     
 Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły:
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz       reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 sierpnia 1999 r.
3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
4. Realizuje podjęte przez radę pedagogiczną uchwały.
5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczy-cieli i pracowników nie będących nauczycielami.
       Podejmuje decyzje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzanie kar porządkowych,
- występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
7. Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
8. Ustala przydział czynności nauczycieli oraz tygodniowy rozkład zajęć szkoły.
9. Ustala podział na klasy  oraz podejmuje decyzje w sprawach   przydzielania uczniów do poszczególnych oddziałów.
10.  Sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązku szkolnego.
11.  Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczegółowych oraz niniejszego statutu.


§ 10.    
  1.  Rada pedagogiczna składa się z wszystkich nauczycieli szkoły.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej lub w określonych punktach tych posiedzeń mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego:
a/   członkowie rady szkoły nie będący nauczycielami,
b/   przedstawiciele rady szkoły,
c/   pracownicy administracji i obsługi szkoły,
d/   inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.
4. Przewodniczący rady szkoły, przewodniczący rady rodziców oraz przewodniczący samorządu szkolnego mogą wnioskować do dyrektora szkoły o włączenie do porządku obrad rady pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienia im udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów.
5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
6. Zebrania rady pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły.
7. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zabranie rady. Musi ono odbyć się najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania rady pedagogicznej musi zawierać proponowany porządek obrad.
8. Zebrania organizuje się również z inicjatywy organu prowadzącego szkołę.
9. Porządek dzienny obrad rady pedagogicznej proponuje jej przewodniczący.
10.  Prawo zgłoszenia wniosków na temat porządku dziennego mają członkowie rady pedagogicznej oraz zaproszeni goście.
11.  W celu obliczenia kworum oraz w przypadku wymienionym w § 10 pkt. 7 przyjmuje się, że ogólna liczba członków rady pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych aktualnie w szkole bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, długoterminowych zwolnieniach lekarskich itp.; osoby te zachowują jednak prawa członków rady pedagogicznej.
12.  Obrady rady pedagogicznej są prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków.
13.  Rada pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.
14.  Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
15.  Rada pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.   Decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się w drodze uchwały.
16.  Rada pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora, prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły. Komisja informuje radę pedagogiczną o wynikach swej pracy oraz formułuje wnioski do zatwierdzenia przez nią.
17.  Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a/   zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b/   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c/   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów      pedagogicznych,
d/   zatwierdzanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e/   zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły,
 f/   zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
18.  Rada pedagogiczna opiniuje:
       a/    organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,     
b/   projekt planu finansowego szkoły,
c/   wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
d/   propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
19.  Rada pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
20.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z niniejszym statutem.
21.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
22.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Jeżeli rada szkoły nie została utworzona, rada pedagogiczna uchwala statut i wprowadza do niego zmiany po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

§ 11    
Rada szkoły:
1. Na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
a/   rady pedagogicznej,
b/   rady rodziców,
c/   samorządu uczniowskiego
dyrektor szkoły organizuje powstanie rady szkoły.
2. Rada szkoły liczy 6 osób. W jej skład  wchodzą w równej liczbie:
a/   nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
b/   rodzice wybrani przez ogół rodziców,
c/   uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
3. Rada szkoły wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
4. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
a/   uchwala statut szkoły,
b/   przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go,
c/   może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkoły z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
                    d/   opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów      pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
 e/  z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin, o którym mowa w § 12 pkt. 3.
6. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata.
7. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków rady szkoły zrezygnuje z pracy w niej, dyrektor szkoły wyznacza datę wyborów uzupełniających w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
8. Jeżeli nastąpi zmniejszenie składu rady szkoły poniżej połowy liczby jej członków przeprowadza się przedterminowe wybory nowej rady.
9. Poszczególne organa szkoły mające wejść w skład rady szkoły ustalają regulamin wyborów swych przedstawicieli do tejże rady.
10.  Kalendarz wyborów określa dyrektor szkoły.
11.  W przypadku , gdy rada szkoły nie funkcjonuje lub nie została utworzona, jej uprawnienia przejmuje rada pedagogiczna.

§ 12        
 Rada rodziców
1. W skład rady rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rodziców z każdego oddziału. Wyboru w/w przedstawicieli dokonują rodzice każdego oddziału na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
2. Rada rodziców wybiera spośród swoich członków zarząd w składzie:
a/   przewodniczący,
b/   zastępca,
c/   sekretarz,
d/   skarbnik.
3. Kadencja zarządu trwa 3 lata.
4. Zebrania rady rodziców zwoływane są co najmniej dwa razy w roku szkolnym na wniosek zarządu, dyrektora szkoły lub co najmniej 1/3 członków rady rodziców. Zebrania rady są protokołowane.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
6. Rada rodziców może występować do dyrektora oraz rady pedagogicznej z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, w tym z propozycjami zmiany statutu szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia funduszy i ich wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w § 13 pkt. 5.
§ 13   
Samorząd uczniowski.
1.  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie poszczególnych oddziałów tworzą samorządy klasowe.
2. Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie uczniów klasy, a samorządu uczniowskiego rada samorządu uczniowskiego w skład, której wchodzą przewodniczący z klas III - VI oraz zarząd, o którym mowa w pkt. 6.
3. Corocznie przed końcem września odbywają się wybory rad samorządów klasowych.
4. Na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się wcześniejsze wybory przed upływem kadencji.
5. Sposób wyborów i skład rady określa zebranie uczniów klasy.
6. Corocznie w maju lub czerwcu odbywają się wybory 7 osobowego zarządu samorządu uczniowskiego. Kandydatami w wyborach mogą być wszyscy uczniowie klas III - VI. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas III - V.
7. Zarząd samorządu uczniowskiego wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.
8. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez radę samorządu uczniowskiego.
9. Regulamin samorządu uczniowskiego określa również sposób podejmowania uchwał.
10. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały samorządu uczniowskiego, jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów szkoły.
11. Co dwa lata uczniowie podczas wyborów zarządu samorządu uczniowskiego wybierają również opiekunów samorządu uczniowskiego.
12. Nauczyciel - opiekun bezpośrednio po dwuletniej kadencji może odmówić kandydowania w wyborach.

§ 14         
Organizacja szkoły.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział - klasa.
2.  W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
3. Oddział dzielony jest na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Oddziały liczące powyżej 30 uczniów dzielone są na grupy w przypadku, gdy z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego  w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
8. W szkole prowadzi się również zajęcia poza systemem klasowo - lekcyjnym. Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.
9. Udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i gimnastyce korekcyjnej jest obowiązkowy dla uczniów zakwalifikowanych przez dyrektora na podstawie opinii lekarskiej, opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej  lub wniosku nauczyciela danego przedmiotu.
10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 15 maja maja każdego roku.
11. W arkusz organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
13. Religia, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
a/   życzenie wyrażone jest  w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,
b/   uczniowie, którzy nie korzystają z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi,
c/   nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,
d/   nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,
e/   nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej,
 f/   nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem termin i miejsce spotkania,
g/   nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego,
h/   nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 i/   ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,
 j/    ocena z religii  nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy
 k/   ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego w szkole,
  l/   uczniom uczęszczającym na lekcje religii przysługuje zwolnienie z zajęć szkolnych, kolidujących z terminem rekolekcji wielkopostnych.
§ 15   
Świetlica szkolna.
1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
3. Zadania świetlicy:
 a/   organizowanie pomocy w szkole,
 b/   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego,
 c/   organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i    uzdolnień uczniów,
 d/   organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 e/   upowszechnianie kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
4. Świetlica zajmuje się przede wszystkim uczniami klas I - III, lecz w miarę możliwości z niektórych form jej pracy mogą korzystać również uczniowie klas starszych.
5. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby środowiska.

§  16  
 Biblioteka szkolna.
1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu   warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także - za zgodą dyrektora - inne osoby.
3. Biblioteka w swoich pomieszczeniach przechowuje i wypożycza książki oraz umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu.
4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w sposób, który umożliwi dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Do zadań nauczycieli - bibliotekarzy należy:
a/   dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,
b/   zorganizowanie wypożyczeń,
c/   dokonywanie analiz stanu czytelnictwa oraz popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów,
d/   prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego oraz realizowanie programu ścieżek międzyprzedmiotowych,
e/   dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,
 f/   inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,
g/   opracowanie regulaminu wypożyczalni i czytelni. Regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora.

§   17        
 Nauczyciele.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Zadania nauczyciela:
a/   odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz w czasie pełnionych dyżurów
b/   reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów także poza prowadzonymi przez siebie zajęciami lub pełnionymi dyżurami,
c/   organizowanie procesu dydaktycznego służącego realizacji wymagań programowych zajęć edukacyjnych, uwzględniając przy tym możliwości zespołu uczniowskiego,
d/   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
e/   sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, zachowywanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu, informowanie uczniów i rodziców o przesłankach wystawianych ocen,
 f/   rozwiązywanie przyczyn niepowodzeń uczniów i udzielanie im pomocy w ich przezwyciężaniu,
g/   doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie, pracę w zespole przedmiotowym oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
h/   dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny powierzony jego opiece.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie  zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
4. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy, którego celem jest m. in. współpraca w realizacji programów nauczania, opiniowania sposobów badania wyników nauczania oraz przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej dyrektor szkoły dąży do tego, by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
7. Rodzice oraz uczniowie mogą występować do dyrektora o zmianę wychowawcy lub powierzenie zadań wychowawcy wskazanemu nauczycielowi. Wniosek taki powinien zawierać konkretne argumenty lub zarzuty.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy.
9. Zadania wychowawcy:
   a/   otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
     b/   organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia   zespołowego, rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski,
   c/   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu     skoordynowania działań wychowawczych,
     d/   utrzymanie kontaktu z rodzicami w celu:
 -     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci /wychowawca jest zobowiązany do rozpoznania warunków środowiskowych ucznia,
 -     współdziałanie w procesie wychowawczym,
 -     włączanie ich w sprawy klasy i szkoły,
                   e/   współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami  świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności /także zdrowotnych/ oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
10. wychowawca organizuje zebrania bądź konsultacje z rodzicami co najmniej raz na dwa miesiące. Na miesiąc przed klasyfikacją szkoła zapewnia rodzicom spotkanie z wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole.

§ 18        
 Uczniowie.
1. do szkoły przyjmuje się:
a/   z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b/   na prośbę rodziców za zgodą dyrektora szkoły - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,
2. do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego i zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły wydaje się na zasadach określonych w ustawie,

§ 19          
Prawa ucznia.
1. wykorzystanie wszystkich możliwości szkoły w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności.
2. zagwarantowanie właściwej organizacji procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. zapewnienie opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole dających gwarancję bezpieczeństwa, ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności ucznia.
4. korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w ramach posiadanych środków finansowych.
5. życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
6. możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
7. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, między innymi poprzez prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.
8. reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp., zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami.
9. otrzymywanie sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz pomocy w przypadku trudności w nauce.
10. możliwość zdawania egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego na zasadach określonych w ustawie.
11. korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego oraz indywidualnego toku nauczania.
12. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w innych przypadkach w porozumieniu z właściwym nauczycielem.
13. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
14. możliwość wypoczynku w przerwach międzylekcyjnych.
15. uczeń ma prawo do uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o planowanym sprawdzianie obejmującym partię materiału z więcej niż trzech jednostek tematycznych. Termin sprawdzianu nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym.
16. w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian; w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
17. lekcje powtórzeniowe, obejmujące cały dział materiału, połączone z odpytywaniem uczniów traktowane są na równi ze sprawdzianami wymienionymi w pkt. 15.
18. uczeń ma prawo do uzyskania informacji o rezultatach sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od dnia jego przeprowadzenia.
19. na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
20. dla ucznia, który wrócił do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają indywidualny tryb odrobienia zaległości.

§20          
 Przypadki naruszania praw ucznia każdy uczeń może zgłosić do dyrektora szkoły, który rozstrzyga zasadność zgłoszonej skargi.

§ 21           
Obowiązki ucznia.
1. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę podczas lekcji, a także staranne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych w domu,
2. przestrzeganie zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych,
3. dbanie o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i otoczenia,
4. ochrona przyrody,
5. dbanie o mienie szkoły, kolegów i innych osób, i także swoje własne,
6. naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód,
7. kulturalne odnoszenie się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
8. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
9. szanowanie światopoglądów i zapatrywań innych osób,
10. pomaganie potrzebującym, dla których pomoc młodego człowieka może być użyteczna,
11. szanowanie godności i wolności osobistej innych ludzi,
12. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły,
13. dbanie o dobre imię szkoły,
14. wykonywanie uchwał samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej oraz zarządzeń dyrektora szkoły.

§ 22              
Wewnątrzszkolny system oceniania.
1. Ocenianie ma na celu:
                    a/  poinformowanie ucznia i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępach w tym zakresie,
b/   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju oraz      motywowanie go do pracy.
2. Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku - w styczniu          /koniec pierwszego semestru/ i w czerwcu /koniec drugiego semestru - ocena roczna/.
3. W klasach  I - III ocenianie jest opisowe i podlegają mu: charakterystyka pracy i kontaktów społecznych oraz osiągnięcia ucznia.
4. W klasach IV - VI ocenianie bieżące, śródroczne i końcoworoczne dokonywane będzie według jednej sześciostopniowej skali:
   a/   celujący,
   b/   bardzo dobry,
   c/   dobry,
   d/   dostateczny,
   e/   dopuszczający,
    f/   niedostateczny.
5. Na tydzień  przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną, poszczególni nauczyciele ustnie poinformują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
      W przypadku ocen niedostatecznych rodzice winni być    poinformowani  pisemnie na 30 dni przed klasyfikacją. 
6. Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub końcoworoczna jest - zdaniem ucznia lub  jego rodziców - zaniżona, uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego /prawo to nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż 2 oceny niedostateczne/.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców najpóźniej  na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.
8. Sposób przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego określa wewnątrzszkolny system oceniania.
9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły przynajmniej na dzień przed klasyfikacja. Na wniosek rodziców termin ten może zostać przesunięty, jednak nie później niż do ostatniego tygodnia ferii zimowych lub wakacji.
10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Termin tego egzaminu wyznacza dyrektor szkoły przynajmniej na dzień przed klasyfikacją.
11. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, którego termin wyznacza dyrektor szkoły.
12. Uczeń klasy czwartej lub piątej, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
13. Termin i tryb egzaminu poprawkowego określa wewnątrzszkolny system oceniania.
14. Oceną zachowania szkoła wyraża opinię o danym uczniu szkoły.
15. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
16. Począwszy od klasy czwartej ocena zachowania śródroczna i końcoworoczna określana jest według następującej skali:
a/  wzorowa,
       b/  dobra,
       c/  poprawna,
       d/  nieodpowiednia.
17. Tryb postępowania przy ustalaniu oceny zachowania określa wewnątrzszkolny system oceniania.
18. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
§ 23               
 Nagrody.
1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie i zbiorowo za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia.
2.  Nagrody przyznają: rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawca klasy i inni nauczyciele oraz rada szkoły i rada rodziców.
3. Najwyższym wyróżnieniem jest wpis do Księgi Honorowej Absolwentów Szkoły.
4. Do Księgi Honorowej Absolwentów Szkoły wpisuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, zajęli czołowe miejsca w finałach konkursów przedmiotowych, uzyskali wybitne wyniki w zawodach sportowych na co najmniej gminnym szczeblu lub w inny sposób zasłużyli się społeczności szkolnej.
5. Decyzję o wpisie do Księgi Honorowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela - opiekuna samorządu szkolnego lub z własnej inicjatywy.
6. Treść wpisu w Księdze Honorowej podaje się do wiadomości społeczności szkolnej.
7. Szczególnie wyróżniający się uczniowie klas I - III na zakończenie roku szkolnego mogą otrzymać nagrody książkowe.
8. Uczniowie klas IV - VI, którzy na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i wzorową lub dobrą ocenę zachowania otrzymują świadectwo z wyróżnieniem  oraz mogą otrzymać nagrody książkowe / w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych/.
9. Grupy uczniów /zespoły klasowe/ mogą być nagradzane przez dyrektora szkoły dodatkowym zezwoleniem na wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne na inne cele, np. wyjście na imprezy rozrywkowe.

§ 24               
Kary.
1. Za łamanie statutu szkoły oraz regulaminów wewnętrznych uczniowie mogą być karani:
a/    upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela,
b/    naganą wychowawcy klasy,
c/    upomnieniem dyrektora szkoły,
d/    naganą dyrektora szkoły,
                   e/    pozbawieniem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub     szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach itp,
                    f/    pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
                    g/   pozbawieniem prawa wyborczego w samorządzie uczniowskim,
                    h/   skierowaniem sprawy do policji lub sądu dla nieletnich,
                     i/   podaniem treści kary do wiadomości społeczności szkolnej.
2. Niezależnie od nałożonej kary łamanie statutu przez ucznia będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.
3. Możliwe jest łączenie wymiennie kilku kar. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych można również stosować kary inne od wymienionych w pkt. 1, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.
4. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw wymierzane są na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
a/   notorycznie łamie przepisy statutu, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
b/   zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,
c/   dopuszcza się czynów łamiących prawo,
6. O zastosowanej wobec ucznia karze szkoła informuje rodziców.
7. Za przewinienia popełnione przez grupę uczniów, np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona zespołowo na całą grupę.
8. Kara lub jej część może zostać zawieszona na okres próby nie dłuższy niż 6 miesięcy.
9. Z wnioskiem o zawieszenie kary połączonym z poręczeniem właściwego zachowania ucznia mogą wystąpić jego rodzice, wychowawca, inni nauczyciele, samorząd uczniowski i rada rodziców.
10. Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje ten, kto karę wymierzył. Wymierzający karę może również podjąć postanowienie w tej sprawie z własnej inicjatywy.
11. Zawieszenie wykonania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków.
12. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela można się odwołać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty nałożenia kary.
13. Odwołanie może kwestionować zarówno winę, jak i wysokość kary.
14. Odwołanie mają prawo wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, pedagog szkolny, samorząd uczniowski.
15. Organ, do którego wniesiono odwołanie może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji.

§ 25                
Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają           oni wraz z rodzicami.
1. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać zobowiązany do naprawienia tej szkody.
2. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, może on być zobowiązany do naprawienia szkody oraz do nawiązki na rzecz szkoły.
3. Nawiązka może mieć charakter wpłaty pieniężnej, przekazanie szkole urządzeń, materiałów lub wykonanie określonych prac na rzecz szkoły.
4. O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych oraz o wysokości i rodzaju nawiązki decyduje dyrektor szkoły.

§ 26           
1.   Każda klasa ma prawo po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, do przeznaczenia 3 dni zajęć edukacyjnych na wycieczki i inne formy rekreacji.
    2.   Organizatorem wycieczki jest wychowawca oraz rodzice.            Wychowawca pełni funkcję kierownika wycieczki a rodzice funkcje opiekunów.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia kosztów z nią związanych. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
4. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów biorących udział w wycieczce w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązaniem wycieczki a domem.
5. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych zobowiązani są brać udział w zajęciach razem z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły.
6. Szczegóły dotyczące wycieczki określa się w trakcie wycieczki zatwierdzonej przez dyrektora.
§ 27               
 Postanowienia końcowe.
1. Świętem szkoły jest dzień patrona szkoły obchodzony corocznie w Rocznicę Odzyskania Niepodległości 11 listopada.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła posiada własny sztandar.
4. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
5. Od decyzji dyrektora w sprawach, o których mowa w § 14 pkt. 11, § 15 pkt. 10, §18 pkt. 8, § 19 pkt. 2,§ 21, § 25 pkt. 1 niniejszego statutu przysługuje odwołanie do organu nadzorującego szkołę.
6. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej.
7. W przypadku konfliktów pomiędzy organami szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.
8. Zadaniem komisji, o której mowa w pkt. 7, jest wypracowanie w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego wspólnego stanowiska, umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie z interesem szkoły. Jeżeli w ciągu co najmniej dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.
9. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: dyrektor szkoły, pięciu nauczycieli, rada szkoły, rada rodziców i samorząd uczniowski.
10. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian i przekazuje go do uchwalenia radzie szkoły lub uchwala zmiany, jeżeli rada szkoły nie została powołana.
11. Nowy statut szkoły lub statut wraz z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się organowi prowadzącemu szkołę oraz kuratorowi oświaty w celu sprawdzenia jego zgodności z prawem.
12. Traci moc statut szkoły uchwalony w dniach 19 i 22 października 1992 roku.
                    

Statut Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność w Niwnicy nie jest sprzeczny z ramowym statutem sześcioletniej szkoły podstawowej.
      ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.)

 

      ANEKS NR 1
do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Bojowników o Wolność w Niwnicy

uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2002r.


§ 1

1). w § 11 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Na wniosek Rady Rodziców dyrektor szkoły organizuje powstanie Rady Szkoły.
2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie :
- nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
- rodzice wybrani przez ogół rodziców.
            Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

2). W § 22  dodaje się punkt 19:

      19. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo
            najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązujących zajęć  edukacyjnych oceny
            klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do   
            sprawdzianu.

3). w § 23 punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
       
        8a. Począwszy od klas IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
              końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
              ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę  zachowania,                                                                         
             otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy      
             programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły  stwierdzające ukończenie szkoły -
               z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem punktu 8b.
         
        8b. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje
              uczeń, który spełnił warunki, o których mowa w punkcie 8a, oraz uzyskał ze
              sprawdzianu co najmniej 30 punktów.

        8c. Przepisy punktu 8b nie dotyczą uczniów, którzy zostali zwolnieni z
              obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

     
§ 2


       Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.07.2003. Odsłon 907, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony