Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Gimnazjum  Nr1 w Nysie

rok szkolny 2004/2005

przewodniczący- Tomasz Drzymalski

zastępca- Kamil Kędzierski

sekretarz- Joanna Brach

członkowie:

Aleksandra Gągalska

Szymon Lizner

Marta Moszczyńska

Agata Gorczyca

Natalia Pietkiewicz

Anna Socha

Maciej Bednarek

Stefan Szczepankiewicz

Justyna Palacz

Maciej Szkudziński

Katarzyna Niewiadomska

Anna Duda

Załącznik do Regulaminu SU Gimnazjum nr l w Nysie

Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

1.       Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej
klasie.

2.       Wybory Rady SU odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dn.7.09.1991r. oraz
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

2.1     Wybory Rady SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie Przewodniczących Rad
Klasowych. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady SU.

2.2     Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

2.3     Zgłaszanie kandydatów:

a.     Do Rady może kandydować każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów; zgłoszenie musi
zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie;

b.        Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.

2.4   Sposób przeprowadzenia wyborów:

a.          głosowanie odbywa się w budynku szkoły,

b.    Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych
list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście;

c.    Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata znaczka
x,

d.    Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest
oddany na więcej niż ośmiu kandydatów;

e.          Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

2.5   Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:

a.    Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji;

b.      W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące
członkami Komisji;

c.    Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód
przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach;

d.    Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków
Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie mszczone.

2.6   Członkami Rady SU zostaje wybranych ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

a.       W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę
członków Rady SU;

b.          Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza;

3.      Przewodniczącego Rady SU wybierają członkowie Rady SU w głosowaniu jawnym.

4.   Kalendarium wyborcze Rady SU.

a.    Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych informuje uczniów  o terminie  i zasadach
przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów;

b.          Zgłaszanie kandydatur na członków Rady SU;

c.          Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu;

d.          Powołanie Komisji Wyborczej

e.          Kampania wyborcza kandydatów;

f.          Wybory, obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą;

g.             Ogłoszenie wyników wyborów;
h.    Posiedzenie Rady SU.

5.   W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zebranie Przewodniczących Rad
Klasowych.

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej

dnia 20.10.1999r.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Tamara Korus dnia 06.12.2004
Opublikowana przez Tamara Korus dnia 06.12.2004. Odsłon 576, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony