1/NEC/2012 (wygasły...)

Nysa, dnia  09.03.2012 r.  Ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym nr 1/NEC/2012na usługi 1.     Nyska  Energetyka  Cieplna – Nysa  Spółka  z  o. o. (NEC – Nysa Sp. z o.o.) z siedzibą w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a, tel./fax.: +48 774338144, ogłasza  przetarg  nieograniczony na usługi:  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. na  okresod 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2.     Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Jest to postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot progowych dla zamówień sektorowych określonych w art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone na podstawie Zarządzenie Prezesa NEC-Nysa Sp. z o.o. Nr 1 z dnia 05.01.2010 r. w sprawie procedury udzielania zamówień w Nyskiej Energetyce Cieplnej – Nysa Spółka z o.o. 3.     Termin  realizacji  zamówienia: na  okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 4.     Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  wariantowych.  5.     Zamawiający dopuszcza  możliwości  składania ofert  częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę, tylko na zadanie A lub tylko na zadanie B lub może złożyć ofertę na zadanie A i B. 6.     Zamawiający odstępuje od  wnoszenia wadium przez Wykonawców. 7.     Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Spółki, lub pocztą – przesyłka na koszt Wykonawcy.  8.     W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone              w  Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia: 1)     nie podlegają wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,2)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 9.     Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Spółki w  terminie: do  dnia 21.03.2012 r. do godziny 11:00 w  sekretariacie.    10. Otwarcie ofert nastąpi dnia: dnia 21.03.2012 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Spółki w sali narad.   11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od terminu składania ofert. 12. Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierowała następującymi       kryteriami oceny ofert:a)    Cena  – 70 %.  b)    Ocena zakresu ochrony i warunków ubezpieczenia – 30% 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:1)    dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu uzyskania korzystniejszej oferty,2)    odwołania lub zmiany warunków postępowania,3)    zamknięcia postępowania  bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty,4)    unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.03.2012
Opublikowana przez Mirosław Radziejewski dnia 09.03.2012. Wygasa 21.03.2012. Odsłon 1843, Wersja 1
Początek strony