nr 1/NEC/ 2007 (wygasły...)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1/NEC/ 2007
na roboty budowlane


1. Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z o.o. / NEC–Nysa Sp. z o.o. / z siedzibą w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a. tel./fax. 077 – 433 81 44, e-mail: j.horodyski@nec.nysa.com.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na terenie spółki NEC – Nysa Sp. z o.o.

2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o wewnętrzny regulamin NEC–Nysa Sp. z o.o.

3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

4. Termin realizacji zamówienia: wymagany do dnia 31.07.2007 r.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium przez Wykonawców.

8. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Spółki, lub pocztą – przesyłka na koszt Wykonawcy.

9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w sekretariacie w terminie:
do dnia 12.03.2007 r. do godziny 12:00.

11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od terminu składania ofert.

12. Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierowała następującymi kryteriami oceny ofert:
 Cena – 100 %.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
b) odwołania lub zmiany warunków postępowania,
c) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty,
d) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Mirosław Radziejewski dnia 27.02.2007
Opublikowana przez Mirosław Radziejewski dnia 27.02.2007. Wygasa 12.03.2007. Odsłon 2065, Wersja 1
Początek strony