Nr 1/NEC/2006 (wygasły...)

Nysa dnia 24 marca 2006 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1 / 2006
o wartości do 60 tyś. €1. Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie przy
ul. Jagiellońskiej 10a . tel. / fax. 077 - 433 81 44 e-mail: j.horodyski@nec.nysa.com.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na n/w roboty budowlane:

Zaprojektowanie i budowa przyłączy sieci cieplnych wysokich parametrów na terenie miasta Nysa:
/ Wspólny Słownik Zamówień – CPV - 45.23.10.00 /
a) Zaprojektowanie i budowa przyłącza sieci cieplnej w/p 2 x Dn-50 mm do budynku
Rektoratu RWSZ przy ul. Armii Krajowej 7 w Nysie:
- Dn-50 , L = 106 mb
b) Zaprojektowanie i budowa przyłącza sieci cieplnej w/p 2 x Dn-80/50 mm do budynku SOWS przy
ul. Grodkowskiej 54 w Nysie:
- Dn-80/50 , L = 188 mb

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony do 60 tyś. €.
3. Termin realizacji zamówienia: wymagany do dnia 15.11.2006 r.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium przez wykonawców.
7. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie
Spółki, lub pocztą – przesyłka na koszt Wykonawcy.
8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 luty 2004 r. Nr
19, poz.177 ze zm.) oraz spełnią warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
9. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w sekretariacie w terminie:
do dnia 10.04.2006 r. do godziny 12:00.
10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od terminu składania ofert.
11. Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierowała następującymi
kryteriami oceny ofert: Cena - 100 %.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Mirosław Radziejewski dnia 24.03.2006
Opublikowana przez Mirosław Radziejewski dnia 24.03.2006. Wygasa 10.04.2006. Odsłon 2103, Wersja 1
Początek strony