Informacje o RM

Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Nysie, składy Komisji oraz plan pracy Komisji znajdują się w zakładce Komisje RM

___________________________________________________

Przyjęcia stron:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie: Paweł Nakonieczny, tel. 774080512
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 16.00-17.00.
 
Wiceprzewodniczący Rady:
- Krzysztof Toruński
- Romuald Kamuda
- Stanisław Czepiel
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Toruński pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca od godziny 14.30 – 16.00.

___________________________________________________

Kontakty mailowe Radni Rady Miejskiej w Nysie:
W podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @

Paweł Nakonieczny p.nakonieczny(at)www.nysa.pl
Stanisław Czepiel s.czepiel(at)www.nysa.pl
Romuald Kamuda r.kamuda(at)www.nysa.pl
Krzysztof Toruński k.torunski(at)www.nysa.pl
Dariusz Bednarz d.bednarz(at)www.nysa.pl
Łukasz Bogdanowski l.bogdanowski(at)www.nysa.pl
Janusz Chabiński j.chabinski(at)www.nysa.pl
Lilla Cwajna l.cwajna(at)www.nysa.pl
Jacek Czuchraj j.czuchraj(at)www.nysa.pl
Przemysław Dziaduś p.dziadus(at)www.nysa.pl
Damian Kwiatkowski d.kwiatkowski(at)www.nysa.pl
Celina Lichnowska c.lichnowska(at)www.nysa.pl
Danuta Pasieka d.pasieka(at)www.nysa.pl
Dariusz Pięch d.piech(at)www.nysa.pl
Grzegorz Samborski g.samborski(at)www.nysa.pl
Piotr Smoter p.smoter(at)www.nysa.pl
Paweł Szyra p.szyra(at)www.nysa.pl
Jolanta Trytko-Warczak j.trytko(at)www.nysa.pl
Marcin Wajda m.wajda(at)www.nysa.pl
Danuta Wąsowicz-Hołota d.wasowiczholota(at)www.nysa.pl
Piotr Wojtasik p.wojtasik(at)www.nysa.pl
Adam Zelent a.zelent(at)www.nysa.pl
Maria Żukowska m.zukowska(at)www.nysa.pl

___________________________________________________

Podstawa prawna
1) "Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806).
2) "Statut Gminy Nysa" zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr II/18/02 z dnia 4 grudnia 2002r.

Zakres działania Rady Miejskiej
Art. 18.
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) (7) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) (8) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) (9) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) (10) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) (11) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) (12) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) (13) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) (14) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) (15) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15 )stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zakres działania Przewodniczącego Rady Miejskiej
§ 28 Statutu Gminy Nysa
1. Do zadań Przewodniczącego Rady w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:
1) organizowanie sesji Rady, tj. zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury podejmowania uchwał i kierowanie projektów do zaopiniowania przez komisje i kluby,
2) reprezentowanie Rady, informowanie o wynikach pracy Rady, komisji i radnych,
3) kierowanie skarg należących do właściwości Rady do zbadania przez komisję właściwą ze względu na przedmiot skargi,
4) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
5) działanie w zakresie ochrony praw radnego,
6) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i udzielanie upoważnień członkom zespołów kontrolnych,
7) koordynowanie działań komisji Rady, a w szczególności:
a) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadań,
b) zapewnienie powiązania planów pracy komisji z programami uchwalonymi przez radę i planami sesji Rady,
c) nadzór nad realizacją wniosków komisji oraz wykorzystaniem ich opinii.
8) wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycznych lub dokonanie oceny pracy komisji.

___________________________________________________

Wykaz ugrupowań, które weszły w skład Rady Miejskiej w Nysie w V kadencji 2006 - 2010 doc
Wykaz ugrupowań, które weszły w skład Rady Miejskiej w Nysie w VI kadencji 2010 - 2014 doc  

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2017. Odsłon 2255, Wersja 34drukuj
Wersja : lewy  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Początek strony