Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 15.05.2018, Z dnia: 15.05.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 – 2023”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.05.2018 , wersja 1
Numer: PS.PR.526.2.2018, Z dnia: 09.05.2018
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2017".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2018 , wersja 2
Numer: 17.01.2018 , Z dnia: 17.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy. Burmistrza Nysy działając na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 09.01.2018r., Z dnia: 09.01.2018
Zaproszenie do konsultacji społecznych. Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2018.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Michał Baziuk dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 2
Numer: 28.12.2017, Z dnia: 28.12.2017
Kolejne przedłużenie naboru dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Gminy Nysa do zgłoszenia kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.12.2017 , wersja 1
Numer: 18.12.2017, Z dnia: 18.12.2017
Przedłużenie naboru dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Gminy Nysa do zgłoszenia kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 18.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2017 , wersja 1
Numer: 10.10.2017, Z dnia: 10.10.2017
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 12.10.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.10.2017 , wersja 1
Numer: 02.10.2017, Z dnia: 02.10.2017
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 05.10.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.10.2017 , wersja 1
Numer: 26.09.2017, Z dnia: 25.09.2017
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 25.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 25.09.2017 , wersja 1
Numer: 19.09.2017, Z dnia: 19.09.2017
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółdzielnia Socjalna „Parasol”, Jędrzychów, ul. Słowicza 11, 48 – 300 Nysa złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – Punkt wsparcia osób bezdomnych, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2017 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 19 września 2017 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 19.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.09.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony