Sprawozdanie

             Nysa, dnia 27 lipca 2015 r.   Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu Dziennego Domu Pobytu w Nysie za I półrocze 2015 rok   Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.   I. Cele statutowe: Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu   jest wspieranie osób starszych i samotnych. Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z placówek oświatowych. W I półroczu 2015 r. przygotowywaliśmy posiłki do Przedszkola nr 6 i 10 z Nysy,   Szkoły Stowarzyszeniowej Nasza Lipowa, Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice   i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goświnowicach.   Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 16.00. Liczba pensjonariuszy korzystających z usług Domu w I półroczu 2015 roku to około 223 osoby.    Załącznik Nr 1 przedstawia ilość wydanych posiłków w poszczególnych miesiącach I półrocza z podziałem na pensjonariuszy DDP, podopiecznych OPS oraz dzieci szkolnych i przedszkolnych. Dziennie średnio zostało wydanych 569 szt. posiłków ( obiadów, śniadań, zup, I dania, II dania ).   DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak: ·         potrzeba kontaktu i przynależności, ·         potrzeba użyteczności i uznania, ·         potrzeba niezależności, ·         potrzeba bezpieczeństwa, ·         potrzeba satysfakcji życiowej. ·             II. Kadra: Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco: ·         kierownik, ·         główny księgowy, ·         intendent – magazynier, ·         instruktor terapii zajęciowej, ·         szef kuchni, ·         kucharki – 2 osoby , ·         pomoc kuchenna ·         konserwator – kierowca , ·         sprzątaczka .   W ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży z PUP zatrudnione są osoby, które pomagają realizować bieżącą działalność Domu. Są to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni, jak również pomoc w opiece nad seniorami.     III. Podjęte działania: Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie możliwość skorzystania z masaży, pomiaru ciśnienia i wagi ciała oraz gimnastyki, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach. Ten rodzaj zajęć ruchowych przeznaczony jest dla osób bardziej sprawnych. Prowadzona jest także gimnastyka dla osób mniej sprawnych   po 15 minut. Organizowane są także wspólne marsze „nordic walking”. Cyklicznie odbywają się spotkania pod nazwą „ Kuferek Babuni ”, „Seniorze nie bój się urzędu ”, „ Akademia Wesołego Seniora ”czy „ Bezpieczny Senior ”. Ponadto organizowane są zajęcia z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, ćwiczenia pamięci jak również wspólne wyjścia do kina, muzeum oraz spacery śladami nyskich zabytków . Od marca br. realizowany jest projekt dofinansowany w ramach rządowego programu ASOS o nazwie „Teatr Seniora ”. W projekcie tym aktywnie uczestniczy grupa 45 seniorów. Dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to kwota ponad 56 000,00 Dzienny Dom Pobytu w Nysie był współorganizatorem Dni Seniora w naszej gminie, które odbywały sie w dniach 17, 18 i 19 czerwca. W Dziennym Domu Pobytu prężnie działa kabaret o nazwie „Uszczypliwe Wesołki ”, seniorzy tworzą scenki sytuacyjne. Występują chętnie na scenie, grając min. dla innych seniorów. Występowali także   dla osób przebywających w Noclegowni. W okresie wiosenno – letnim w ogrodzie organizowane są pikniki. W I połowie 2015 r. Dzienny Dom Pobytu zorganizował wycieczki do Wojsławic i Wrocławia . Pensjonariusze aktywnie uczestniczą w proponowanych zajęciach. Ważniejsze zorganizowane imprezy w I połowie2015 roku to : ·         Spotkanie Noworoczne ·         Zabawa Karnawałowa ·         Dzień wspomnień poświęcony J. Kozarzewskiemu ·         Walentynki, ·         Dzień Babci i Dziadka, ·         Dzień Kobiet, ·         Śniadanie Wielkanocne, ·         Pierwszy Dzień Wiosny ·         Zgromadzenie z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, ·         Dzień Matki i Ojca, ·         Piknik „Jajówa ” Studenci Dietetyki PWSZ w Nysie przeprowadzili badania antropometryczne wśród dużej grupy seniorów. DDP współpracuje z min. z Biblioteką Pedagogiczną w Nysie, Miejska i Gminną Biblioteką Publiczna, PWSZ w Nysie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie .   VI. Budżet Dziennego Domu Pobytu za I półrocze 2014 roku   Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco: Plan roczny dochodów    rozdz. 85202                               988 500,00 - wpływy z usług                           § 0830                               986 000,00 - wpływy z wynajmu                       § 0750                                   2 000,00 Dochody budżetowe wykonane ( środki na koncie bankowym ) - 387 167,61 co stanowi 39,2 % planu rocznego: w tym: wpływy z usług                     § 0830             384 500,40                       39,00 % wpływy z wynajmu               § 0750                 2 518,00                       125,9 % odsetki ING Bank Śląski       § 0920                  149,21 pozostałe odsetki                 § 0920                       6,98 I półrocze zostało zakończone należnościami (termin ich płatności przypada na lipiec 2015): za wyżywienie w kwocie 66 961,05; odsetkami od należności za wyżywienie w kwocie 6,98 oraz nadpłatami: za wyżywienie w kwocie 822,30. Ogólnie należne dochody budżetowe za I półrocze 2015 r. wyniosły 453 313,34. Do planu półrocznego brakuje więc kwoty 40 936,66. Spowodowane to zostało odrzuceniem oferty cenowej na 2015 r. na posiłki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie. W planie dochodów na 2015 r. dochody te zostały ujęte w kwocie około 80 000,00.   Budżet wydatków na I półrocze 2015 r. zaplanowany został na poziomie   988 000,00 zł. Budżet wydatków w I półroczu 2015 r. został zrealizowany w 46,79 % w następujących paragrafach : paragraf wydatku                                  plan roczny   wykonanie za ½ roku    % realizacji 3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.    1 800,00                   0,00                0,00   4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP         361 000,00             179 411,85            49,70 4040 dodatk. wynagrdz. roczne.                        25 100,00               25 069,39                99,88 4110 składki na bezp. społeczne                    63 820,00              33 990,63              53,26 4120 składki na Fundusz Pracy                        9 300,00                3 546,88                38,14 4170 wynagr.bezosobowe                                 8 230,00                6 130,00              49,39 4210 zakup mater.i wyposaż.                            19 900,00               9 828,51                50,91 4220 zakup środków żywności                        415 000,00             164 954,18            39,75 4240 zakup pom. nauk. dydakt.i książek              800,00                   759,05              94,88 4260 zakup energii                                          43 600,00             19 097,93               43,80 4270 zakup usług remont.                                2 500,00                 326,94              13,08 4280 zakup usług zdrowotnych                            800,00                 370,00           46,25 4300 zakup usług pozostałych                          12 370,00               4 625,28           37,39 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk       2 470 ,00               4 129,69            45,74     4410 podróże służb. kraj.                                       350,00                 278,00           79,43 4420 podróże służbowe zagraniczne                        250,00                    0,00                0,00 4430 różne opłaty i składki DDP                            1 700,00              1 458,00               85,76 4440 odpis na ZFŚS                                            14 000,00              9 571,71               68,37 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst         50,00                     10,05           20,10 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa                        50,00                   0,00                 0,00 4520 opłaty na rzecz budżetów JST                     3 000,00               1 220,00              40,67 4600 kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób praw 50,00                      0,00                0,00 4700 szkolenie pracowników niebędących                                                                                            członkami korpusu . służb cywil.                          1 760,00                   550,00              31,25 ………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                   988 000,00           462, 328,09             46,79                                                                                                                                                                              Dzienny Dom Pobytu w Nysie w I półroczu 2015 r. wypracował 453 313,34 zł. dochodu    ( zgodnie ze Rb-27S ), poniósł wydatki w wysokości 462 328,09 zł. Pierwsze półrocze 2015 r. zostało zakończone kwotą zobowiązań w wysokości 17 165,35 zł. ( głównie za żywność i media )             Z uwagi na zagrożenie nie wykonania planu dochodów - § 0830 wpływy z usług – w konsekwencji nie zostanie wykorzystany plan wydatków budżetowych w zakresie zakupu żywności i energii ( to kwota około 40 000,00 ). Poza opisanymi wyżej zagrożeniami plan wydatków i dochodów realizowany jest na bieżąco.  

  Podopieczni Pensjonariusze Przedszk 10 Przedszk 10 Przedszk 10 Przed Doms. Przed Doms. SP Lipowa SP Lipowa Przedszk 6 Przedszk 6 SP Goświn. SP Goświn.   OPS DDP Obiady Zupy Śniadania Zupy d.danie Zupa d.danie Obiady Śniadania Zupy d. danie styczeń 5221 1468 547 460 579 120 84 101 114 1050 1050 134 231 luty 5652 1500 642 770 698 158 102 228 272 1183 1183 310 336 marzec 6355 1597 740 681 761 216 150 247 294 1495 1495 448 428 kwiecień 5809 1443 634 694 658 122 133 189 191 1309 1309 375 331 maj 6017 1435 817 895 838 206 139 205 237 1317 1317 412 360 czerwiec 6032 1374 763 768 782 198 126 117 182 1373 1373 284 351 Razem: 35086 8817 4143 4268 4316 1020 734 1087 1290 7727 7727 1963 2037 80215

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 13.05.2015
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 26.08.2015. Odsłon 8718, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony