Burmistrz Miasta


Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz
W dniu 19 listopada 2018 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Nysie burmistrz Kordian Kolbiarz odebrał zaświadczenie oraz złożył ślubowanie.

 

Zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści:

„Obejmuję urząd Burmistrza Nysy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”


Burmistrz jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miejskiej i kierując bieżącymi sprawami gminy.
W realizacji zadań pomagają wybrani przez niego zastępcy i pełnomocnicy.


Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności:
1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
2) reprezentuje Gminę na zewnątrz,
3) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
4) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swoimi zastępcami i Sekretarzem, koordynuje ich działalność.
5) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) zawiera umowy o pracę z pracownikami samorządowymi oraz rozwiązuje z nimi umowy,
7) rozpatruje odwołania i sprzeciwy od kar porządkowych nakładanych przez bezpośredniego przełożonego pracownika samorządowego,
8) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników samorządowych mianowanych,
9) rozpatruje spory kompetencyjne między zastępcami,
10) w zakresie swoich zadań i kompetencji, wydaje zarządzenia a w przypadkach określonych przepisami także decyzje i postanowienia.
 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Sokołowska dnia 26.11.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 26.11.2018. Odsłon 26815, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony