Burmistrz Miasta

Burmistrz Nysy

[Marian Smutkiewicz] 

 

 


Marian Smutkiewicz
tel. 48 77 4080505

 

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności :
1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
2) reprezentuje Gminę na zewnątrz,
3) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
4) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swoimi zastępcami i Sekretarzem, koordynuje ich działalność.
5) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) zawiera umowy o pracę z pracownikami samorządowymi oraz rozwiązuje z nimi umowy,
7) rozpatruje odwołania i sprzeciwy od kar porządkowych nakładanych przez bezpośredniego przełożonego pracownika samorządowego,
8) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników samorządowych mianowanych,
9) rozpatruje spory kompetencyjne między zastępcami,
10) w zakresie swoich zadań i kompetencji, wydaje zarządzenia a w przypadkach określonych przepisami także decyzje i postanowienia.Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.08.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.08.2003. Odsłon 26802, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony