Burmistrz Miasta

Zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec  Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści:

„Obejmuję urząd Burmistrza Nysy,  uroczyście ślubuję,  że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż  Bóg.”

Burmistrz Nysy

[Marian Smutkiewicz]

  


 

 


Marian Smutkiewicz


18 listopada 2002 roku podczas inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Nysie Marian Smutkiewicz, który został  zgłoszony przez Nyską Inicjatywę Gospodarczą i uzyskał 10 185 głosów w wyborach (na 18 491 oddanych, ważnych głosów) został uroczyście zaprzysiężony jako pierwszy w historii wybrany bezpośrednio przez mieszkańców Burmistrz naszego miasta.
Po zaprzysiężeniu Burmistrz powiedział:   "Aktu wyborczego dokonało społeczeństwo. Po raz pierwszy w życiu mam zaszczyt pełnić tak odpowiedzialną i ważną funkcję. Czuję na swoich plecach te tysiące głosów ludzi, którzy oddali na mnie głos. Nadzieje te, to nie tylko nadzieje moich wyborców, to nadzieje również wszystkich mieszkańców, którzy do wyborów nie poszli i którzy zgodnie z prawem mieli prawo głosować na innego kandydata. Przez 7 lat mojego pobytu w Nysie oddawałem swoje doświadczenie, swoją wiedzę, pracę i serce. Dzisiaj na tę kadencję jestem gotów uczynić to samo a nawet więcej. Zrobię wszystko co leży w mojej mocy żeby wspólnie z Radą zmienić oblicze tego miasta, żeby ulżyć doli ludzi, żeby przynajmniej częściowo rozwiązać problem bezrobocia, żeby stworzyć warunki młodemu pokoleniu, żeby zostawali w tym mieście, a nie wyjeżdżali i szukali pracy gdzie indziej.  Chciałam tutaj w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy dokonali tego wyboru, chciałem zapewnić przede wszystkim Radę, że będę z Radą współpracował bez względu na to kto skąd pochodzi, jakie reprezentuje barwy, jakie ma poglądy. Będę pamiętał, że jako burmistrz kierujący urzędem mam służebną rolę w stosunku do mieszkańców i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Mam tylko i wyłącznie jeden cel – dobro miasta, dobro gminy i dobro mieszkających tutaj obywateli. To jedyny cel jaki mi przyświeca. Co do Rady – to Wy Państwo wiecie najlepiej jakie są problemy w tym mieście. To Wy będziecie podejmowali decyzje i wytaczali określone kierunki działania dla gminy i dla burmistrza. Ja zrobię wszystko żeby z Państwem współpracować, nawet jeśli to początkowo droga nie będzie usłana różami. Zrobię wszystko co w mojej mocy. To nie jest moja deklaracja a jest to mój obowiązek w  stosunku do ludzi mieszkających w tej gminie.”
- Protokół nr I/02 Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Burmistrz jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miejskiej i kierując bieżącymi sprawami gminy. W realizacji zadań pomagają wybrani przez niego zastępcy i pełnomocnicy.

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności :
1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
2) reprezentuje Gminę na zewnątrz,
3) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
4) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swoimi zastępcami i Sekretarzem, koordynuje ich działalność.
5) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) zawiera umowy o pracę z pracownikami samorządowymi oraz rozwiązuje z nimi umowy,
7) rozpatruje odwołania i sprzeciwy od kar porządkowych nakładanych przez bezpośredniego przełożonego pracownika samorządowego,
8) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników samorządowych mianowanych,
9) rozpatruje spory kompetencyjne między zastępcami,
10) w zakresie swoich zadań i kompetencji, wydaje zarządzenia a w przypadkach określonych przepisami także decyzje i postanowienia.Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.09.2003 11:46
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.09.2003 11:46. Odsłon 26802, Wersja 6