Goświnowice ul. Kolejowa 21/3 / lokal mieszkalny - pow. 37,60 m2/ (wygasły...)

BZP.6840.75 .2.2014

                                   BURMISTRZ NYSY

ogłasza II -gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 37,60  m2 położonego w Goświnowicachprzy ul. Kolejowej 21/3

Działka nr 231 , o pow. 1068  m2, karta mapy 3,K.W. OP1N/00071772/4, Poz. Rej. G 378

 

Opis lokalu: powierzchnia użytkowa 37,60  m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,60m2 . Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest  udziału 1950/10000  części wspólnych budynku oraz oddanie w takim samym udziale, gruntu w użytkowanie wieczyste.

Przeznaczenie: Zgodnie ze studium teren zabudowy wiejskiej o niskiej intensywności z usługami.

 

Na sprzedaż lokalu został przeprowadzony z wynikiem negatywnym przetarg: pierwszy 17.11.2014r.

 

 

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.000,00 zł

6.260.- zł – cena ułamkowej części gruntu.

 

Cena za lokal mieszkalny osiągnięta w przetargu + pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 15 % ceny gruntu. Do pierwszej opłaty doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów. + koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 430,50  płatna przed zawarciem umowy notarialnej . Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Opłata roczna stanowi 1% ceny gruntu + podatek VAT wg obowiązujących przepisów, płatna do 31 marca każdego roku z góry

 

Przetarg odbędzie się w dniu  30 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 230 o godz.11:00

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia

 26 stycznia 2015 .r.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1.       Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

2.       Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczono BIP –ie. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 205, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Krzysztof Korostyński dnia 19.12.2014
Opublikowana przez Krzysztof Korostyński dnia 19.12.2014. Wygasa 30.01.2015. Odsłon 1249, Wersja 1
Początek strony