Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nysie, obręb Górna Wieś (wygasły...)

BURMISTRZ NYSY
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej  niezabudowanej położonej w Nysie, obręb Górna Wieś
w rejonie ul. Piłsudskiego

Działka nr 25/6, o pow. 10 857 m2, karta mapy 1 K.W. 35280, Poz. Rej. G. 106

Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa działka znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 7cp, S, UR-R o przeznaczeniu pod tereny działalności produkcyjno-magazynowo-usługowej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350.000,00 zł.


Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną  koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 364,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu   20 kwietnia 2010r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 230 o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 35.000,00 zł) należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 16 kwietnia 2010r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1.    Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2.    Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 18.03.2010
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 18.03.2010. Wygasa 21.04.2010. Odsłon 1687, Wersja 1
Początek strony