Nieruchomość gruntowe położone we wsi Rusocin (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości :

1/.Nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Rusocin .

Karta mapy 1, działka nr 204/1, pow. 1900 m2, K.W. 8977, Poz. rej. G152.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 17.556,00zł.

Przeznaczenie : Teren zabudowy mieszkalnej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz usługi lokalne. Uzbrojenie terenu : energia elektryczna, wodociąg wiejski.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty wyceny i prac geodezyjnych w wysokości: 303,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu i koszty geodezyjne płatne nie później niż w dniu zawierania umowy notarialnej. Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.2/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Rusocin .

Karta mapy 1, działka nr 204/3, pow. 2100 m2, K.W. 8977, Poz. rej. G152.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.986,00zł.

Przeznaczenie : Teren zabudowy mieszkalnej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz usługi lokalne. Teren nieuzbrojony.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty wyceny i prac geodezyjnych w wysokości: 303,00 zł. oraz podatek VAT od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług + koszty wyceny płatne przed zawarciem umowy notarialnej.Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Przetargi odbędą się w dniu 16-09-2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w pok. nr 005 - poz. nr 1 o godz. 9:00. - poz. nr 2 o godz. 9:30.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy przetarg osobno należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 najpóźniej w dniu 12-09-2005 r. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 12-09-2005 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.


Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zmianami ), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę ) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul Kolejowa 15, Biuro Zamówień Publicznych pok. 005, tel. 40 80 553, fax. 40 80 553 .

Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 05.08.2005
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 05.08.2005. Wygasa 16.09.2005. Odsłon 19976, Wersja 1