Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 152,37m2 położony w Nysie przy ul. Mariackiej 18/10 (wygasły...)

BURMISTRZ NYSY

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 152,37m2
położonego w Nysie przy ul. Mariackiej 18/10


Działki nr 30/27,  30/28, pow. 573, 378 m2, karta mapy 32, K.W. 49840, Poz. Rej. G. 1220.

Opis lokalu: powierzchnia użytkowa 152,37m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami) o łącznej pow. 35,38m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 54/1000 części budynku oraz oddanie w takim samym udziale, gruntu w użytkowanie wieczyste.

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 24 maja od godz. 10:00 - 10:30.

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 158.500,00 zł
(w tym cena ułamkowej części gruntu: 2.050,00 zł)

Do ceny za grunt zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 10% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.
I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 15% ceny. Do I opłaty doliczony zostanie podatek od towarów
i usług wg obowiązujących przepisów. Opłata roczna stanowi 1% ceny gruntu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów, płatna do 31 marca każdego roku z góry.
Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 518,50 zł.

Cena za lokal + I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej.
Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 234 o godz. 11:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 15.850,00 zł) należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 2 czerwca 2011r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1.    Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2.    Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora
i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.04.2011
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 28.04.2011. Wygasa 08.07.2011. Odsłon 2171, Wersja 1
Początek strony