Morów - nieruchomość gruntowa zabudowana (wygasły...)


Burmistrz Nysy
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Morów

Działka nr 302/4, o pow. 10 857 m2, karta mapy 1, K.W. 35280, Poz. Rej. G. 106 .

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym i murami budynku użytkowego ( wstrzymana inwestycja )

Przeznaczenie : zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa działka znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 7cp, S, UR- R o przeznaczeniu pod tereny działalności produkcyjno- magazynowo- usługowej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających.

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240.000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 858,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej .Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

 Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. Nr 234 o godz. 11:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul.Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 10 września 2012 r.
Uwaga: za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia kupna sprzedaży.
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu ) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości o przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553.


powrót...
Załączniki:
mapa_morów.png
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.08.2012
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.08.2012. Wygasa 15.09.2012. Odsłon 1531, Wersja 1
Początek strony