Lokal użytkowy położony w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy 5A (wygasły...)

Burmistrz Nysy ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy 5A


Przeznaczenie lokalu: usługi - zakazany handel hurtowy

Opis nieruchomości: budynek 3 kondygnacyjny: piwnica, parter i poddasze
Powierzchnia lokalu: 158,74 m²

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu: 4,14 zł/m² + 23 % VAT

Wysokość wadium: 660,00 zł.
Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2012r. .
Uwaga: Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.


Branża po przetargu: zgodnie z przeznaczeniem lokalu
Umowa najmu: na czas nieoznaczony
Remont i ulepszenia: na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie  ul. Kolejowa 15,
pok. nr 234  o godz. 10:30I. WARUNKI REGULAMINOWE PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W NYSIE PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 5A
1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z Uchwałą nr XXXI/325/96 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 1996 r. (z późn. zmianami) w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym z regulaminem przeprowadzenia przetargu (dostępne w UM w Nysie pokój 237), z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy najmu;
2. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.);
3. Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego z zarządzającym nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa tj. Nyskim Zarządem Nieruchomości Sp. z o.o. , nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Nysa;
4. Umowa najmu zostanie podpisana po złożeniu przez przyszłego najemcę kaucji gwarancyjnej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu;
5. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego najemcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu;
6. Najemca nie może przeprowadzać prac adaptacyjnych lub remontowych likwidujących obecne dostosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych t.j. podjazdu, węzłów sanitarnych;
7. Najemca ma obowiązek ponoszenia opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, wywóz odpadów). Tryb ich ponoszenia jest określony we wzorze załączonej do ogłoszenia umowy najmu;
8. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności, w tym ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, ciąży na przyszłym najemcy, a w czasie oczekiwania na wymienione dokumenty oraz w czasie wykonywania prac adaptacyjnych i modernizacyjnych najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych;
9. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu;
10. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Nysa w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu;
11. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z opłatami czynszowymi za najem komunalnych lokali mieszkalnych lub użytkowych;
12. Lokal nie podlega bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy;

Szczegółowych informacji o lokalu i warunkach przetargu udziela Urząd Miejski w Nysie - Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pokój nr 237 ( II piętro) , tel. 077 4080513 .

W załączeniu projekt umowy najmu.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
Projekt umowy najmu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.03.2012
Opublikowana przez Małgorzata Majdańska dnia 27.03.2012. Wygasa 29.03.2012. Odsłon 4649, Wersja 3
Początek strony