Nysa ul Chabrów dz. nr 21/19 i 21/22 pow. 445m2 (wygasły...)

BZP.6840.65.2.2014           

BURMISTRZ NYSY

ogłasza II-gi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej położonej  w Nysie w rejonie ul. Chabrów .

Działka nr  21/19  o pow. 409  m2, i działka nr 21/22 o pow. 36  m2 karta mapy 63  K.W. OP1N/00038919/4,  Rej. G. 422 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych oznaczonych numerami   21/18, 21/27  i 20/5 k.m. 63 położonych w Nysie w rejonie ul. Chabrów.

Na sprzedaż działki został przeprowadzony z wynikiem negatywnym  przetarg: w dniu 22.04.2014r.,

Przeznaczenie:  Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.             

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość  jest przedmiotem  dzierżawy do dnia 31 grudnia 2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  32.000, 00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów, płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu   27 czerwca 2014r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 230 o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 23 czerwca 2014 r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczono BIP –ie. 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowe 15, pok.205, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Krzysztof Korostyński dnia 26.05.2014
Opublikowana przez Krzysztof Korostyński dnia 26.05.2014. Wygasa 27.06.2014. Odsłon 1157, Wersja 1
Początek strony