Statut

 

Rozdział  I

PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  SZKOLE

       § 1

1.       Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie jest sześcioklasową szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Nysa.

2.       Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny w Nysie przy ulicy 11- listopada 6.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o :

1.       Szkole  -  należy  przez  to rozumieć  Szkołę  Podstawową nr 10 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie,

2.       Ustawie  -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

3.       Nauczycielu  -  należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,

4.       Rodzicach  -  należy  przez to rozumieć rodziców  i prawnych opiekunów uczniów szkoły.

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, a w szczególności :

1.       Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2.       Umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w gimnazjum.

3.       Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

4.       Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, w szczególności poprzez opiekę psychologiczno-pedagogiczną, świetlicową oraz socjalną finansowaną przez programy rządowe, Opiekę Społeczną, Radę Szkoły i inne instytucje.

5.       Szkoła pracuje w oparciu o program wychowawczy, którego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, wyrabianie umiejętności współżycia w społeczeństwie oraz podejmowania świadomych wyborów. Program wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przez Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski, program wychowawczy stanowi załącznik do statutu.

6.       Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem i policją.

1) Rodzice informowani są o możliwości korzystania z usług poradni bez pośrednictwa lub za pomocą szkoły

2) Kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej odbywa się wg następującej procedury:

a)      zdiagnozowanie trudności

b)      decyzja rodziców o potrzebie przebadania dziecka

c)      złożenie wniosku o badanie z wyszczególnieniem rodzaju trudności

d)      zapoznanie zespołu nauczycieli uczących danego ucznia z opinią / orzeczeniem i wskazaniami poradni i opracowanie programu naprawczego

7.       Szkoła realizuje program prozdrowotny, którego celem jest kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających prawidłowemu rozwojowi psychomotorycznemu społeczności szkolnej. Program uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przez Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski

1)      Program realizowany jest: na zajęciach edukacyjnych jako ścieżka przedmiotowa, zajęciach rekreacyjno-sportowych, gimnastyce korekcyjnej, rozgrywkach sportowych, rajdach, poprzez działalność Klubu Wiewiórka, PCK, organizację zielonych szkół i wycieczek, akcji zimowej – Szklanka mleka.

2)      Program prozdrowotny stanowi załącznik do statutu

8.       Szkoła realizuje program profilaktyki. Program uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przez Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski. Program profilaktyki opiera się na:

1)      pedagogizacji uczniów, rodziców, nauczycieli pod kątem zagrożeń alkoholizmem, narkomanią i nikotyną

2)      opracowaniu scenariuszy lekcji wychowawczych

3)      diagnozowaniu uczniów pod kątem zagrożeń

4)      przeprowadzaniu dokładnej analizy zjawiska agresji i przemocy w rodzinach

5)      włączaniu rodziców i kuratorów do ścisłej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom

6)      organizowaniu inscenizacji i przedstawień

7)      organizowaniu porad dla rodzin z problemami alkoholowymi i narkotykowymi

Program profilaktyki jest załącznikiem do statutu i jest aktualizowany zgodnie z potrzebami.

 

§ 4

Organami szkoły są :

1.       Dyrektor  Szkoły,

2.       Rada  Pedagogiczna,

3.       Rada  Szkoły,

4.      Samorząd Uczniowski,

§ 5

1.       Szkoła posiada własny sztandar.

2.       Świętem szkoły jest ostatni dzień pierwszego semestru -  dzień  Patrona  Szkoły.

Rozdział  II

DYREKTOR I INNE  OSOBY  SPRAWUJĄCE  FUNKCJE  KIEROWNICZE W  SZKOLE.

§ 6

1.       Szkołą  kieruje  dyrektor.

2.        Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na zasadach określonych w ustawie.

§ 7

Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły :

1.       Kieruje bieżącą działalnością   dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.       Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3.       Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4.       Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.

5.       Dysponuje        środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6.       Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i pracowników  nie będących nauczycielami,  podejmuje decyzję w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2)      przyznawanie nagród  oraz wymierzania kar porządkowych  nauczycielom  i  innym  pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami,  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, związków zawodowych  w sprawach odznaczeń, nagród  i  innych wyróżnień  dla nauczycieli  oraz pozostałych  pracowników szkoły (z wyłączeniem nagrody dyrektora szkoły).

7.       Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły określający szczegółową organizację nauczania,  wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

8.       W arkuszu organizacji szkoły dyrektor zamieszcza w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

9.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację zajęć edukacyjnych.

10.   Ustala przydział czynności nauczycieli oraz tygodniowy rozkład zajęć szkoły.

11.   Ustala podział klas na oddziały oraz podejmuje decyzje w sprawach przydzielania uczniów do poszczególnych oddziałów.

12.   Sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązku szkolnego.

13.   Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczególnych  oraz niniejszego statutu.

14.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo skrócić czas trwania jednostki edukacyjnej.

15.  Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

                                                                            § 8

Wicedyrektorzy szkoły :

1.       Funkcję wicedyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady pedagogicznej, rady rodziców.

2.       Wicedyrektorzy są przełożonymi nauczycieli i innych pracowników szkoły.  Szczegółowy zakres czynności wicedyrektorów ustala dyrektor,  uwzględniając przy tym,  że wicedyrektorzy :

1)      Sprawują nadzór pedagogiczny nad przydzielonymi im nauczycielami

2)      Kieruje pracą wychowawczą i opiekuńczą w wyznaczonych grupach klas oraz podejmują w tym zakresie współpracę z rodzicami

3)      Współdziałają z dyrektorem przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego szkoły oraz ustalania przydziału czynności nauczycieli.

3.       Dyrektor może przekazać wicedyrektorowi wykonywanie w całości lub części  innych zadań  wymienionych w § 7  za wyjątkiem  pkt. 5  i  6.

4.      Zakresy czynności  wicedyrektorów podaje do wiadomości nauczycieli,  rodziców  i  uczniów.

                                                                  § 9

Kierownik świetlicy koordynuje pracą wychowawczą i opiekuńczą świetlicy szkolnej, organizuje i nadzoruje dożywianie uczniów.

                                                        Rozdział  III

                                                RADA  PEDAGOGICZNA

                                                                 § 10

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie wszyscy nauczyciele szkoły.

1.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest  dyrektor szkoły.

2.       W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku dziennego tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego  -  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej :

1)  członkowie Rady Szkoły  nie będący nauczycielami

2)  przedstawiciele rodziców – trójki klasowe,

1)         inne osoby,  których obecność jest pożądana ze względu na temat posiedzenia.

3.      Przewodniczący Rady Szkoły, przedstawiciele rodziców oraz  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  mają prawo proponować dyrektorowi szkoły włączenie do porządku obrad Rady Pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienia im  udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów.

                                                               § 11

1.       Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły.

2.       Informacje o terminie zebrania Rady i głównych punktach porządku obrad podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub  w książce zarządzeń dyrektora w zasadzie nie później niż na tydzień przed przewidywanym terminem zebrania.

3.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony.

4.       Na pisemny wniosek co najmniej  1/3  członków  Rady Pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zebranie Rady.  Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wnioski.  Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej musi zawierać  proponowany porządek obrad. 

5.      Zebrania organizuje się również z inicjatywy organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.

                                                             § 12

1.       Porządek dzienny obrad Rady Pedagogicznej proponuje dyrektor szkoły.

2.       Prawo zgłaszania wniosków  na temat porządku dziennego mają członkowie Rady Pedagogicznej oraz zaproszeni goście. 

3.       Wniosek o zmianę   porządku obrad nie musi być głosowany, jeżeli zostanie zaakceptowany przez przewodniczącego i żaden z członków Rady nie zgłosi wniosku przeciwnego.

4.      O kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad decyduje przewodniczący.

Obrzędowość Rady Pedagogicznej SP 10 obejmuje:

1.       Przyjmowanie nowych członków Rady Pedagogicznej: przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia nowego pracownika pozostałym członkom rady na pierwszej radzie pedagogicznej lub na pierwszym spotkaniu po przyjęciu do pracy.

2.       Żegnanie nauczycieli odchodzących ze szkoły do innych miejsc pracy oraz pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę – dyrektor szkoły dziękuje za pracę i wręcza upominek w formie wybranej pozycji albumowej podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego lub spotkania rady pedagogicznej.

3.       Nagradzanie nauczycieli – podczas uroczystości pożegnania absolwentów oraz akademii z okazji Dnia Nauczyciela – dyrektor szkoły wręcza dyplom oraz nagrodę.

4.       Obchody dni świątecznych:

-          spotkanie bożonarodzeniowe w formie uroczystej rady pedagogicznej,

-          tłusty czwartek,

-          symboliczne dzielenie się jajkiem przed Wielkanocą,

-          spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet,

-          spotkanie towarzyskie lub ognisko z okazji zakończenia roku szkolnego,

-          wycieczka z okazji Dnia Nauczyciela (krótka jednodniowa),

5.      Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne obejmują co najmniej jeden wyjazd dłuższy (trzy dniowy) w roku szkolnym oraz dwie imprezy kulturalne np. kino, teatr, operetk

                                                           § 13

1.       W celu obliczenia kworum oraz w przypadku wymienionym w § 11  pkt. 2  przyjmuje się, że ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli  zatrudnionych aktualnie w szkole bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych,  długoterminowych zwolnieniach lekarskich  itp.,  osoby te zachowują jednak prawo członków Rady Pedagogicznej.

2.       Obrady Rady Pedagogicznej są prawomocne przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby jej członków.

3.       Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.

4.       Rada wybiera ze swojego grona 3 – 5 osobową Komisję uchwał i wniosków,  której zadaniem jest :

1)      nadanie właściwej formy projektom uchwał Rady Pedagogicznej i zgłoszonych poprawek do uchwał,

2)      odnotowywanie podjętych uchwał i nadawanie im numerów porządkowych,

3)      zebranie wniosków zgłaszanych przez członków Rady Pedagogicznej,

4)      przedstawienie Radzie wniosków dotyczących  wykonania uchwał,

5)      pomoc przewodniczącemu w prowadzeniu zebrania, zwłaszcza w kwestiach związanych z właściwym uwzględnieniem wniosków i prawidłowym przeprowadzeniem głosowań.

5.       Protokolantów zebrania Rady Pedagogicznej wyznacza przewodniczący obrad.  Obowiązkiem protokolantów jest przedstawienie w rzetelny sposób treści obrad. 

6.       W protokole przedstawia się w skrótowej formie przebieg zebrania, w tym wypowiedzi uczestników, zgłaszane wnioski, podjęte uchwały,  wnioski głosowań, dane dotyczące klasyfikacji klas itp.

7.       Na końcu protokołu podaje się, sporządzony przez komisje uchwał i wniosków,  spis podjętych w czasie zebrania uchwał.

8.       Protokół wpisuje się do księgi protokołów niezwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od daty zebrania.  Każdy protokolant podpisuje część przez siebie protokołowaną oraz cały protokół.

9.       Księga protokołów jest stale do wglądu w sekretariacie szkoły.

10.   Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na następnym posiedzeniu.  Protokół uważa się za przyjęty w przypadku nie wniesienia do niego poprawek.

11.   Członkowie Rady mogą wnosić poprawki do protokołu  na piśmie lub ustnie.

12.  Decyzje o sprostowaniu protokołu Rada podejmuje  w drodze uchwały, na kolejnym posiedzeniu.

                                                                § 14

Sposób podejmowania uchwał.

Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  Decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się w drodze uchwały.

                                                                   § 15

1         Rada Pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

1.          Stałą komisją jest zespół doradczy.

2.         Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej  działalności szkoły.  Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swej pracy oraz formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

                                                                 § 16

1.       Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się w komisjach oddzielnych dla klas nauczania zintegrowanego i klas IV – VI.

2.       Wyniki komisji klasyfikacyjnych zatwierdza Rada Pedagogiczna.

3.      Decyzję o warunkowym promowaniu ucznia, promowaniu poza normalnym trybem lub indywidualnym toku nauki  Rada Pedagogiczna podejmuje na posiedzeniu plenarnym.

                                                                   § 17

1.        Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i  promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2.       Rada Pedagogiczna opiniuje :

1)    organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)    projekt planu finansowego szkoły,

3)    wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród,  odznaczeń  i  innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.       Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły  -  o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

4.       Rada Pedagogiczna pracuje wg  regulaminu  Rady Pedagogicznej SP – 10, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

5.      Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw,  które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

                                                                § 18

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do zaopiniowania Radzie Szkoły i Samorządowi Uczniowskiemu.

                                                                § 19

1.       O sprawach wymagających opinii rady szkoły, rady rodziców  bądź  Samorządu Uczniowskiego dyrektor informuje przewodniczących tych organów.

2.       Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania sprawy przewodniczący właściwego organu nie wymienionego w  ust. 1  poinformuje dyrektora o uwagach i zastrzeżeniach  -  przyjmuje się, że organ ten zrezygnował z prawa do wyrażania opinii w przekazanej sprawie.

3.       W przypadku sprawy szczególnie złożonej przewodniczący właściwego organu może wnioskować o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 .

                                                       Rozdział  IV

                                                           RADA   SZKOŁY

                                                               § 20

1.       Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,  a także:

1)      opiniuje statut szkoły,

2)      opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych  oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

2.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.  Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin,  o którym mowa  w  § 21,  ust. 3.

                                                                § 21

1.       Rada Szkoły liczy 9 osób.  W  jej skład wchodzą  w równej liczbie :

1)      nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2)      rodzice wybrani przez ogół  rodziców,

3)       uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

2.       Rada Szkoły wybiera przewodniczącego oraz uchwala  regulamin swojej działalności.  Zebrania Rady są protokołowane.

3.       Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.       Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor na łączny wniosek dwóch z pośród następujących podmiotów:

1)      Rady  Pedagogicznej,

2)      przedstawicieli rodziców – trójek klasowych,

3)       Samorządu Uczniowskiego.

5.       Kadencja Rady trwa 3 lata.

6.       Możliwa jest coroczna wymiana 1/3  składu  Rady Szkoły,  w przypadku gdy część jej członków opuści szkołę  lub zrezygnuje z pracy w Radzie.

7.      Jeśli nastąpi zmniejszenie składu Rady Szkoły  poniżej połowy ogólnej liczby jej członków przeprowadza się przedterminowe wybory nowej Rady.

                                                               § 22

1.       Wybory członków Rady są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

2.       Termin wyborów określa dyrektor szkoły.

3.       Komisje wyborcze powołują :

1)      Do wyboru nauczycieli  -  Rada Pedagogiczna,

2)      Do wyboru rodziców  -  trójki klasowe rodziców,

3)       Do wyboru uczniów  -  Samorząd Uczniowski

W skład każdej Komisji  Wyborczej  wchodzą  3  osoby.

4.       Prawo zgłaszania kandydatów mają :

1)      Grupa  5  nauczycieli,

2)      Grupa  25 rodziców,

3)       Grupa  40 uczniów.

5.       Pisemne zgłoszenie wraz ze zgodą kandydata przekazuje się Komisji Wyborczej.

6.      Zebranie wszystkich Komisji  Wyborczych uchwala szczegółowy regulamin wyborów.

                                                                    § 23

W  przypadku gdy Rada Szkoły  nie funkcjonuje lub nie została utworzona jej uprawnienia przejmuje Rada Pedagogiczna.

                                                             Rozdział  V

                                              SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

                                                                § 24

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły,  Radzie Pedagogicznej  oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  w  szczególności dotyczących  podstawowych praw uczniów,  takich jak :

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  i  stawianymi wymogami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)       prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowo – sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem,

6)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu szkolnego,

7)      prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela.

§ 25

Organ Samorządu Uczniowskiego.

1.       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,  a uczniowie poszczególnych oddziałów tworzą samorządy klasowe.

2.       Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie uczniów klasy,  a Samorządu Uczniowskiego  Konfederacja Przedstawicieli Samorządu Klasowego  z klas  IV – VI.

3.       Władzami wykonawczymi poszczególnych samorządów są ich rady.

4.       Konferencje Przedstawicieli Samorządów Klasowych:

1)    Konferencję Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwołuje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego,

2)    konferencja odbywa się przynajmniej raz w miesiącu,

3)    na wniosek przedstawicieli co najmniej pięciu klas zwołuje się nadzwyczajną Konferencję Przedstawicieli,

4)    obrady Konferencji Przedstawicieli są prawomocne przy obecności  co najmniej 1/2   ogólnej liczby jej członków  jeżeli reprezentowane jest co najmniej 2/3 klas,

5.       Samorząd Uczniowski

1)      w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą :  przewodniczący,  1 – 2 zastępców,  skarbnik,  1 – 2  członków,

2)      w pracach Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział także przewodniczący sekcji problemowych,

6.       Samorząd Klasowy:

1)      w skład Samorządu Klasowego wchodzą :  przewodniczący,  zastępca przewodniczącego  i  skarbnik.   Samorząd Klasowy może ustalić inny skład rady.

2)      trzej upoważnieni członkowie rady Samorządu Klasowego są równocześnie przedstawicielami klasy na Konferencję Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,

3)      Samorząd Klasowy może wybrać innych niż wymienieni w pkt. 2  przedstawicieli na konferencję.

                                                                  § 26

1.       Sposób podejmowania uchwał określają poszczególne organy Samorządu Uczniowskiego.

2.       Wychowawca klasy może zawiesić wykonanie uchwały samorządu klasowego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź szkoły.

3.       Od decyzji wychowawcy zawieszającej wykonanie uchwały samorząd klasowy może odwołać się do dyrektora szkoły.

4.      Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały Samorządu Szkolnego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów lub szkoły.

                                                                    § 27

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego:

1)    wybory rad Samorządu Klasowego odbywają się corocznie  przed końcem września,

2)    na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się wcześniejsze wybory przed upływem kadencji,

3)    sposób wyborów i skład rady określa zebranie uczniów klasy,

4)     wybory Rady Samorządu Szkolnego dokonuje corocznie przed końcem

 marca  Konferencja Przedstawicieli Samorządów Klasowych,

                   5)     na żądanie 2/3  uczestników Konferencji Przedstawicieli Samorządów

 Klasowych przeprowadza się wybory przed końcem kadencji.

                                                                § 28

1.       Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym,  tajnym i powszechnym.

2.      Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

                                                        Rozdział  VI

                                             ORGANIZACJA   SZKOŁY.

                                                                § 2

         1.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa.

2.       Dyrektor szkoły powierza każdy oddział – klasę szczególnej opiece wychowawczej  jednego z nauczycieli zwanego dalej „WYCHOWAWCĄ”.

3.       Dyrektor dąży by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w klasach nauczania zintegrowanego, a następnie  IV – VI.

4.       Rodzice oraz uczniowie mogą występować do dyrektora o zmianę wychowawcy lub powierzenie zadań wychowawcy wskazanemu nauczycielowi. Wniosek taki powinien zawierać konkretne argumenty lub zarzuty,  które opiniuje Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu nauczyciela.

5.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy.

                                                               § 30

1.       Tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły, uwzględniając przy tym zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      W klasach nauczania zintegrowanego szczegółowy dzienny rozkład zajęć, w ramach ogólnego przydziału czasu na poszczególne zajęcia, określa nauczyciel.

                                                               § 31

1.       Podstawową formą pracy szkoły w nauczaniu zintegrowanym (kl. I – III) są zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela  wg  ustalonego przez niego planu. Czas zajęć i przerw jest dostosowany do aktywności uczniów.

3.       Jednostka edukacyjna trwa 45 minut.

4.       Dyrektor Szkoły , po akceptacji Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę ustala czas rozpoczynania zajęć lekcyjnych.

                                                            § 32

1.       Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddziały dzieli się na grupy.

2.       Wnioski w sprawie podziału na grupy mogą składać nauczyciele prowadzący zajęcia określone w ust. 1, oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę, a także zasady wynikające z przepisów o ramowych planach nauczania.

                                                                   § 33

1.       W szkole prowadzi się również zajęcia poza systemem klasowo – lekcyjnym.

2.       Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.

3.       Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i gimnastyka korekcyjna są organizowane dla uczniów zakwalifikowanych przez dyrektora na podstawie opinii lekarskiej, opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  lub wniosku nauczyciela danego przedmiotu, prawnego opiekuna ucznia.

4.       W szkole odbywają się zajęcia w ramach kół zainteresowań, uczniowie mogą w nich uczestniczyć na zasadzie dobrowolności zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i intelektualnymi.

                                                                § 34

1.       Integralną częścią działalności wychowawczej szkoły są wycieczki  i inne formy turystyki.

2.       Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

3.       Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel.  Funkcje opiekuna powinni pełnić nauczyciele.

4.       Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia kosztów opiekunów.

5.       Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce,  a  następnie deklarację  tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

6.       Rodzice zobowiązani są do zapewnienia  bezpieczeństwa uczniów biorących udział w wycieczce w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem.

7.       Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych zobowiązani są brać udział w zajęciach z klasą równoległą wskazaną przez wychowawcę.

8.       Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor szkoły w oparciu o właściwe przepisy prawa.

9.       W ciągu roku szkolnego klasa może wykorzystać na wycieczki trzy dni nauki szkolnej (nie dotyczy zielonej szkoły).

10.   Zielone szkoły organizowane są na terenie kraju, a ich ilość jest limitowana w danym roku szkolnym.

11.   01 czerwca – Dzień Dziecka jest jednocześnie dniem sportu szkolnego (wolny od zajęć dydaktycznych).

                                                               § 35

Biblioteka  szkolna.

1.       W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej  wśród rodziców  oraz  w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.       Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły,  rodzice,  a także – za zgodą dyrektora inne osoby.

3.   Biblioteka posiada pomieszczenia służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek,  czytelnię, która umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu oraz salę audiowizualną,  która jest wykorzystywana do różnego typu zajęć edukacyjnych.

4.   Godziny pracy biblioteki  ustala dyrektor szkoły w sposób, który umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.   Do zadań nauczycieli – bibliotekarzy  należy:

1)      dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów

książek i czasopism, oraz właściwe opracowywanie zbiorów,

2)      zorganizowanie udostępniania zbiorów,

3)      dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli  oraz inspirowanie czytelnictwa,

4)      prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego,

5)      współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowaniu materiałów na lekcje,

6)      dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,

7)      inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,

8)      opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni – regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora.

                                                                     § 36

Świetlica szkolna

1.       Świetlica szkolna zapewnia uczniom, którzy przebywają w szkole w czasie poza lekcjami zorganizowaną opiekę  -  służy rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

2.       Do zadań świetlicy należy :

1)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej,

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć   w tym zakresie,

4)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej :  kształtowanie nawyków higieny i  czystości  oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

6)      współdziałanie z rodzicami i  nauczycielami  uczestników.

3.       Świetlica zajmuje się przede wszystkim   uczniami klas nauczania zintegrowanego lecz w miarę możliwości z niektórych form jej pracy mogą korzystać również starsi uczniowie.

4.      Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby środowiska.

                                                               Rozdział  VII

                                                          NAUCZYCIELE

                                                                    § 37

1.       Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą  oraz jest odpowiedzialny za warunki tej pracy  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.       Zadania nauczyciela :

1)      Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez  siebie zajęciach oraz w czasie pełnionych dyżurów,

2)      Reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów także w czasie poza prowadzonymi przez siebie zajęciami lub pełnionymi dyżurami,

3)      Organizowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami metodyki swojego przedmiotu, uwzględniając przy tym wymagania programowe i  aktualny stan wiedzy naukowej oraz możliwości zespołu nauczycielskiego,

4)      Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,  sprzyjanie rozwojowi ich zainteresowań  i  zdolności,

5)      Sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,  zachowywanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu, informowaniu uczniów o przesłankach wystawianych ocen,

6)      Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń  uczniów  i  udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  -  w razie potrzeby nauczyciel powinien wyznaczyć uczniowi indywidualny tryb odrobienia zaległości,

7)      Doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie,  pracę w zespole przedmiotowym oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

8)      Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece,

3) Nauczyciele w szkole mogą prowadzić działalność innowacyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                 § 38

1.       Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.       Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

3.       Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korekta treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opiniowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

6) opracowanie scenariuszy imprez ogólnoszkolnych.

  4.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie    zestawu programów nauczania i zestawu podręczników dla danego oddziału. Zespół ten odpowiedzialny jest za modyfikacje zestawów wg potrzeb.

                                                                 § 39

1.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności :

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie  i  społeczeństwie,

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.       Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

a)      różne formy życia zespołowego rozwijającego jednostkę i integrującego zespół uczniowski,

b)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie – oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując  ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,  którym potrzebna jest indywidualna pomoc,

4)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci (wychowawca jest zobowiązany  do rozpoznania warunków środowiskowych ucznia, m. in. poprzez:  wizyty w domu rodziców),

b)      współdziałania z rodzicami, tzn.  okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania  od nich pomocy w swoich działaniach,

c)      włączenie ich w sprawy klasy i szkoły.

5)  współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów – organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3.       Wychowawca organizuje zebrania z rodzicami w następujących miesiącach: wrzesień, październik, grudzień, styczeń, marzec, maj. W pozostałych miesiącach odbywają się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

4.       Wychowawca powiadamia rodziców pisemnie a ucznia ustnie o grożącej ocenie niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów na miesiąc przed zakończeniem roku  (rocznych zajęć dydaktycznych).

5.       Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych winno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

6.       Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje pedagog szkolny.

7.       Zadania pedagoga szkolnego:

1)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

2)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

3)  określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z wychowawcą i wicedyrektorem szkoły,

4)  koordynowanie prac w zakresie orientacji zawodowej,

5)  zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka,

6)  prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych,

7)  dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,

8)  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu dzieci,

9)  rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

10)   opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

11)   rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

12)   udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

13)   organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

14)   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

15)   udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

16)   udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

17)   przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

18)   organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym,  uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym  itp.,

19)   wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

8.       Dyżury nauczycieli:

1)  nauczyciel pełni dyżur zgodnie z planem dyżurów i przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną i służbową za bezpieczeństwo młodzieży ład i porządek,

2)  nauczyciel rozpoczyna dyżur przerwą poprzedzającą jego pierwszą lekcję a kończy przerwą po ostatniej swojej lekcji,

3)  dyżurem objęte są korytarze, schody, toalety, szatnia i boisko,

4)  za nauczycieli nieobecnych dyżur pełnią nauczyciele wyznaczeni w księdze zastępstw,

5)  nauczyciele klasy I do pierwszego półrocza w czasie przerw przebywają z uczniami,

6)  w razie złej pogody pełniący dyżur na boisku nauczyciel pomaga dyżurującym w budynku szkolnym,

7)  w maju, czerwcu i we wrześniu przy sprzyjającej pogodzie gdy młodzież wychodzi na podwórko, jeden z nauczycieli z każdego piętra wychodzi wraz z nią,

8)  każdy wypadek zaistniały w czasie dyżuru należy zgłosić w sekretariacie szkoły, Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 21.11.2003
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 21.11.2003. Odsłon 9441, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 21  prawy

Początek strony