Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

§ 24

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców,  Radzie Pedagogicznej  oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  w  szczególności dotyczących  podstawowych praw uczniów,  takich jak :

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  i  stawianymi wymogami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowo - sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego.

§ 25

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,  a uczniowie poszczególnych oddziałów tworzą samorządy klasowe.

2.      Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie przedstawicieli Samorządu Klasowego z klas  IV - VI.

3.      Zebrania przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się, co najmniej raz w miesiącu w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego i są prawomocne przy obecności, co najmniej 1/2   ogólnej liczby jej członków  jeżeli reprezentowane jest co najmniej 2/3 klas,

4.      Samorząd Uczniowski

1)      w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą :  przewodniczący,  zastępca,  skarbnik,  2  członków,

2)      skreślono

5.      W skład Samorządu Klasowego wchodzą :  przewodniczący,  zastępca  przewodniczącego i skarbnik.  

 

§ 26

1.      Sposób podejmowania uchwał określają poszczególne organy Samorządu Uczniowskiego.

2.      Wychowawca klasy może zawiesić wykonanie uchwały samorządu klasowego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź szkoły.

3.      Od decyzji wychowawcy zawieszającej wykonanie uchwały samorząd klasowy może odwołać się do dyrektora szkoły.

4.      Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały Samorządu Szkolnego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów lub szkoły.

§ 27

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego:

1)      wybory rad Samorządu Klasowego odbywają się corocznie  przed końcem września,

2)      na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się wcześniejsze wybory przed upływem kadencji,

3)      sposób wyborów i skład rady określa zebranie uczniów klasy,

4)       wybory Rady Samorządu Szkolnego dokonuje się przed upływem kadencji do końca maja,

5)      na żądanie 2/3  uczestników przedstawicieli Samorządów

      Klasowych przeprowadza się wybory przed końcem kadencji.

6) Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa nie dłużej niż dwa lata szkolne

 

§ 28

1.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym,  tajnym i powszechnym.

2.      Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ireneusz Maźniak dnia 27.04.2016
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 27.04.2016. Odsłon 8978, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony