Regulamin szkoły

 

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie

 
 1. Budynek szkoły jest otwarty dla uczniów od godz. 7 00 do 18 30, w czasie imprez szkolnych i spotkań z rodzicami do godz. 20 30.
 2. Sekretariaty przyjmują interesantów wg harmonogramu wywieszonego na drzwiach.
 3. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7 30 – 15 30.
 4. Biblioteka, pedagog szkolny pracują wg harmonogramów wywieszonych na drzwiach gabinetów.
 5. Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się zgodnie z planem.
 6. Nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury zgodnie z planem dyżurów.
 7. Galowy strój obowiązuje podczas uroczystości szkolnych ujętych w kalendarzu szkolnym i w dniach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 8. Każdy uczeń klas IV-VI ma obowiązek zostawiania okrycia wierzchniego i zmiany obuwia w okresach od 01 października do 30 kwietnia każdego roku w szatni.
 9. Uczniowie podczas przerw opuszczają gabinety, z wyjątkiem uczniów klas I-III.
 10. Wietrzenie sal lekcyjnych w klasach I-III odbywa się wyłącznie w obecności nauczyciela.
 11. Zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.
 12. Zabrania się uczniom spędzania przerw na boisku szkolnym w dni deszczowe oraz w okresie zimowym.
 13. Zwalnianie z lekcji odbywa się tylko na pisemną prośbę rodziców lub na podstawie zwolnienia lekarskiego.
 14. Po zakończonych lekcjach należy zostawić porządek i zamknąć gabinet,
 15. Prawa i obowiązki oraz system nagród i kar dla uczniów ujęte są w Statucie szkoły.
 16. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność:

-         wychowawca, nauczyciel przedmiotu

-       pedagog szkolny

-         wicedyrektor, dyrektor szkoły.

 1. Kontakt rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu odbywa się w czasie spotkań z rodzicami oraz w godzinach konsultacji wg harmonogramu, w przypadkach losowych w umówionym miejscu i terminie.
  Regulamin szkoły został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 18 lutego 2003 r. 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 27.02.2008
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 27.02.2008. Odsłon 9207, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony