Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania  doc

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ NYSKIEJ

Regulamin niniejszy określający warunki wynagradzania za pracę wprowadza się na podstawie art. 772 Kodeksu pracy, dodanym przez ustawę z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych ustaw /Dz. U .Nr 24, poz.110/ w oparciu o:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych/Dz.U.Nr.77 poz.482 z 1997 r. z późniejszymi zmianami/

Sprawy wynagradzania pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole regulują przepisy art. 31 i 33 -Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 1997r. w sprawie wynagradzania nauczycieli/Dz.U.z1997r.Nr29, poz. 160/

§ 1

1. Wynagrodzenie za pracę ustala się tak, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość świadczonej pracy.

2. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy pracy, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań szkoły mogą być przyznane przez dyrektora szkoły nagrody i wyróżnienia.

§ 2

Ustala się:

1. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników- stanowiącą załącznik nr. 1 do regulaminu.

2. Tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników - stanowiącą załącznik nr. 2 do regulaminu.

§ 3

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 4

1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dodatek za wysługę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek za wysługę przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownikowi przysługuje zasiłek ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

a) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku, lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 5

1. Pracownikom przysługuje za wieloletnią pracę nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia

b) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia

c) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia

d) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia

2. Zasady ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy.

§ 6

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na fundusz pracowników.

2. Zasady podziału funduszu premiowego i przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 7

1. W ramach środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe.

2. Zasada podziału i przyznawania nagród określa zakładowy regulamin nagradzania.

§ 8

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przy pilnowaniu mienia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia, określonego na podstawie art.774 pkt.1.

§ 9

1. Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę lub święto, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę.

2. Dodatek wymieniony w pkt.1 nie przysługuje osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych. Za pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto osoby te otrzymują dodatkowy dzień wolny od pracy.

§ 10

Pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu, wynagrodzenie za 1 godzinę pracy ustala się przez podzielenie wynagrodzenie zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną przez 178.

§ 11

1. Pracownikom pełniącym obowiązki kasjera przysługuje odrębne dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 5% do 25% wynagrodzenia.

2. Pracownikowi z tytułu pełnienia obowiązku dozorcy budynku - woźnego przysługuje dodatek do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia oraz zakres powierzonych prac, o których mowa w ust.1 i 2 określa dyrektor szkoły.

§ 12

1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą  trwającą łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia.

2 ) Wypadku przy pracy, w drodze do pracy, z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie przysługuje w przypadkach w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

3. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w ust.1 trwającej łącznie dłużej niż 35 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 13

1. Pracownikowi, który przepracował co najmniej 10 lat w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

2. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

3. Okres pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

§ 14

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną ustala się, z zastrzeżeniem paragrafu 12, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

§ 16

Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie regulaminu i o jego zmianach.

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Walczak dnia 04.12.2010
Opublikowana przez Mariola Giera dnia 04.12.2010. Odsłon 9199, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony