Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania

Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia.

I. Postanowienia wstępne

§ 1.

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej “systemem”, obowiązuje w Szkole Podstawowej w Białej Nyskiej.

§ 2.

Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

§ 3.

 1. System ma także zadanie zapewnić uczniowi:
 1. bieżące, semestralne, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania,
 2. systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się,
 3. wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 4. uświadamianie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównywania braków,
 5. ukierunkowanie do samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się,
 6. aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć,
 1. System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:
 1. ocenę poziomu nauczania,
 2. korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania,
 3. współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych,
 4. modyfikację celów i programów kształcenia,
 1. System ma za zadanie zapewnić rodzicom:
 1. znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę,
 2. szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci,
 3. pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,

§ 4.

System obejmuje :

 1. zasady i kryteria oceniania uczniów klas I – VI szkoły podstawowej,
 2. zasady klasyfikowania – tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
 3. tryb i zasady uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 4. zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego,
 5. kryteria i zasady ustalania oceny z zachowania,
 6. terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,
 7. warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia
 8. zasady i warunki przeprowadzania sprawdzianu kompetencji.

§ 5.

 1. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
 2. Ocena z religii nie jest uwzględniana przy ustalaniu średniej ocen ucznia

II. Zasady szkolnego systemu oceniania.

1. Zasada systematyczności:

- uczeń powinien zostać oceniony przynajmniej 3 razy w ciągu semestru

 • ocenianie winno być planowe i rytmiczne, data i zakres sprawdzianu powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

2. Zasada różnicowania:

- ocenianiu winny podlegać: prace domowe ustne bądź pisemne, prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność podczas lekcji i inne formy pracy ucznia

- ocenie powinny podlegać różne obszary aktywności dziecka

- prace domowe mogą być zróżnicowane w zależności od możliwości uczniów (uwzględnia się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, indywidualny tok nauki, szczególne uzdolnienia ucznia)

- wykonując pracę nadobowiązkową lub wykraczającą poziomem wiadomości poza program uczeń może otrzymać ocenę celującą

 • przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Zasada dokumentowania:

- oceny cząstkowe są na bieżąco zapisywane w dzienniku lekcyjnym

- w klasach I-III wychowawcy sporządzają śródroczne i roczne karty oceny opisowej

- oceny śródroczne i roczne w klasach I -VI znajdują się w dzienniku lekcyjnym

- oceny roczne muszą znajdować się w arkuszach ocen

 • pisemne prace klasowe powinny być przechowywane przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.

4. Zasada higieny pracy:

- na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania (PSO), który zawiera szczegółowe warunki współpracy i jest zgodny z WSO

- wychowawca na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z zasadami ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania

- uczeń ma prawo do zapowiedzi prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem

- częstotliwość prac przekrojowych – dwie prace w tygodniu zapisane w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem (w różnych dniach tygodnia)

- uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w terminie i na warunkach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu (szczegóły w PSO)

- kryteria i punktacja za poprawioną pracę są takie same jak za pracę pierwotną

- kartkówki obejmujące wiadomości z ostatniej lekcji lub obejmujące jedno zagadnienie tematyczne mogą się odbyć bez wcześniejszej zapowiedzi

 • na koniec każdego semestru nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian końcowy na warunkach określonych w PSO

5. Zasada obiektywności i jawności:

- uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu

- uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania

 • uczeń ma prawo do wglądu wszystkich prac pisemnych przy czym prace klasowe przechowuje nauczyciel udostępniając je rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę.

6. Zasada terminowości:

- każda praca powinna być sprawdzona, oddana i omówiona w ciągu 21 dni.

 

III. Ocenianie uczniów klas I – VI szkoły podstawowej

§ 6.

 1. Rok dzieli się na dwa semestry.
 2. W końcu każdego semestru nauczyciele ( wychowawcy ) ustalają oceny semestralne uczniów, a następnie przedstawiają je na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 4. Oceny ustalone za ostatni semestr są ocenami rocznymi ucznia i stanowią podstawę jego promocji. W przypadku pedagogicznie uzasadnionym nauczyciel może ustalić dwie odrębne oceny – za ostatni semestr i roczną, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

§ 7.

 1. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców o bieżących i semestralnych wynikach w nauce ich dzieci.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu podczas konsultacji z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić do trzech tygodni po ustaleniu oceny.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
 7. Informacja o obniżeniu wymagań edukacyjnych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę do wiadomości nauczycieli uczących przedmiotów, co do których stwierdzono konieczność obniżenia wymagań.
 8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w nich, wydanej przez lekarza rodzinnego, na czas określony w tej opinii
 9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “ zwolniona/ zwolniony”.

§ 8.

 1. Oceny wyrażane będą stopniami w /g następującej skali:

  celujący -cel - 6

  bardzo dobry -bdb - 5

  dobry -db - 4

  dostateczny -dst - 3

  dopuszczający -dop. - 2

  niedostateczny -ndst. - 1

  W /g skali wystawiane będą oceny cząstkowe, śródroczne i końcowe.

 2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 3. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 4. Ustala się następujące kryteria oceniania :

a/ ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów danej klasie, samodzielnie i twórczo

rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

b/ ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie

posługuje się zdobytymi wiadomościami ,samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania

zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c/ ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

d/ ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań

zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania

teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

e/ ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

f/ ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego

przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 9.

Stosuje się następujące formy pomiaru dydaktycznego:

a/ formy ustne ( odpowiedź, aktywność, recytacja )

b/ formy pisemne ( praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, zadania domowe, testy, prace

dodatkowe)

c/ formy pośrednie miedzy ustną a pisemną ( np. referat)

d/ formy sprawnościowe, praktyczne .

 

§ 10.

Określa się następujące zasady oceniania bieżącego :

 1. Z każdego przedmiotu dopuszcza się raz w semestrze sytuację, w której uczeń może się nie przygotować, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis “np.”
 2. Aktywność na lekcjach będzie nagradzana znakiem “+”
 3. Ustala się następujące zasady przełożenia znaków “+” na oceny:

  j. polski i matematyka : + + + + + bdb

  + + + db

  inne przedmioty : + + + bdb

  + + db

 4. Pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu
 5. W przypadku choroby uczeń może pisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Prace klasowe i sprawdziany zapowiada się z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. W tygodniu nie można przeprowadzić więcej niż 3 sprawdziany lub prace klasowe. Uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia.
 8. Dla sprawdzianów pisemnych ustala się następujące zasady :

  30 - 49 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca

  50 - 74 % poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna

  75 - 89 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobra

  90 - 100 % poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra

  Wykonanie dodatkowych zadań – ocena celująca

 9. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i potrzeb danego działu, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów rozporządzenia.

§ 11.

 1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
 2. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania ( arkusze ocen ). Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).
 3. Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez rok szkolny.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę semestralną powinien ją uzasadnić.
 5. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia pisemne zalecenia poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te będą brane również przy ustalaniu wymagań edukacyjnych. ( np. obniżenie poziomu nauczania ).
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia.
 7. Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku :
 • w styczniu ( koniec I semestru )
 • w czerwcu ( koniec II semestru – ocena roczna )
 1. Stopnie i oceny ustalone za II semestr są stopniami i ocenami uwzględniającymi wiadomości, umiejętności i zachowanie ucznia z poprzedniego semestru

 

III. Klasyfikowanie uczniów;

 

§ 12.

 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2004 r.
 2. Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.
 3. Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

§ 13.

1. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III :

1) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową;

2)  ocena opisowa zawiera zakresy wiedzy i umiejętności;

4)  ocena opisowa wypisywana jest w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej, drugi otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) dziecka;

5) ocena klasyfikacyjna roczna formułowana jest w zdania opisujące stan wiedzy i umiejętności ucznia w poszczególnych edukacjach;

§ 14.

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli powodem nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona nieobecność w szkole.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może na swój wniosek lub na wniosek rodziców, zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ).
 6. Termin egzaminu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem
  ( nauczycielami ) przedmiotu ( przedmiotów ) ustala dyrektor szkoły .
 7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

§ 15.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły ( przewodniczący )
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( egzaminujący )
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia ( członek komisji )
 1. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.

§ 16.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów sztuka, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :
 • skład komisji
 • termin egzaminu
 • pytania egzaminacyjne
 • wynik egzaminu
 • ustalony przez komisję stopień

Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

 1. Ustalona przez nauczyciele albo uzyskana w wyniki egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem:
 1. ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena z przedmiotu, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

§ 17.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
 2. W przypadku ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję. która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjna z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 18.

Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony termin nowy.

§ 19.

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna ( roczna ) jest jego zdaniem lub zdaniem jago rodziców, zaniżona.
 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi z niedostatecznymi ocenami semestralnymi ( rocznymi ) z trzech lub więcej przedmiotów nauczania.
 3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na prośbę ucznia, jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły, dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 4. Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w następującym składzie.
 • dyrektor szkoły ( przewodniczący )
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( egzaminujący )
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia ( członek komisji )
 1. Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający , może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.
 2. Na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja ustala ocenę ucznia z danego przedmiotu.

IV. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

§ 20.

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki ( techniki ) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w następującym składzie.
 • dyrektor szkoły ( przewodniczący )
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( egzaminujący )
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia ( członek komisji )
 1. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.
 2. Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin poprawkowy , może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.
 3. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali stosowanej w szkole.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :
 • skład komisji
 • termin egzaminu
 • pytania egzaminacyjne
 • wynik egzaminu
 • ustaloną przez komisję ocenę

Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do kończ września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu tego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania.

V. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania

§ 21.

 1. Ocenę z zachowania semestralną i końcoworoczną, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:
 • zachowanie wzorowe ( w z )
 • zachowanie bardzo dobre ( b d b )
 • zachowanie dobre ( d b )
 • zachowanie poprawne ( popr. )
 • zachowanie nieodpowiednie ( n d p )
 • zachowanie naganne ( n g )
 1. W klasach I – III oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, bierze pod uwagę:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych i promocje do klasy programowo wyższej.
 2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:
 • samoocenę ucznia
 • opinię klasy o danym uczniu
 • opinię nauczycieli uczących w danej klasie
 • informację o zachowaniu ucznia na zajęciach
 • opinię wychowawcy
 • wybitne osiągnięcia ucznia np.: w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala te ocenę na drodze głosowania.
 3. Skład komisji określa Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r.
 4. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
 5. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania :

wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który :

 • punktualnie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione,
 • dotrzymuje dwutygodniowego terminu usprawiedliwiania nieobecności
 • kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń,
 • jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga potrzebującym, staje w obronie pokrzywdzonych,
 • zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły,
 • dba o estetykę swojego wyglądu,
 • jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć,
 • szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,
 • twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania, wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków.

bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • punktualnie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień,
 • dotrzymuje dwutygodniowego terminu usprawiedliwiania nieobecności
 • kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń,
 • zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły,
 • dba o estetykę swojego wyglądu,
 • jest pilny i systematyczny,
 • szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,
 • angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania .

           dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności są usprawiedliwione,
 • zachowuje się w sposób niebudzący większych zastrzeżeń, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, kolegów i personelu szkoły,
 • jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów,
 • stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz postępować zgodnie z obowiązującym statutem szkoły,
 • dba o estetykę swojego wyglądu,
 • stara się angażować w życie klasy i szkoły,
 • wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd, wyrządzone krzywdy i szkody naprawia,

           poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • sporadycznie jest niepunktualny i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, nie wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,
 • zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać się na lekcjach, przerwach i poza szkołą oraz w stosunku do kolegów,
 • nie zawsze przestrzega ustaleń dyrekcji, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz statutu szkoły,
 • bywa niekoleżeński, nie chce przyznać się do swoich błędów, swoją winą obarcza innych, skarży, wykorzystuje słabszych,
 • nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu,
 • często jest nieprzygotowany do zajęć,
 • zdarz się, że nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,
 • nie dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
 • nie angażuje się w życie klasy i szkoły,
 • często nie wypełnia powierzonych funkcji i obowiązków,

       nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który ;

 • używa niecenzuralnego słownictwa,
 • narusza godność innych,
 • pali papierosy
 • swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
 • w zeszycie uwag ma wpisy świadczące o złamaniu w sposób rażący zasad określonych w statucie szkoły lub zasad BHP,
 • systematycznie narusza zasady statutu, nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania,
 • opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia,

       naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który ;

 • używa niecenzuralnego słownictwa,
 • narusza godność innych,
 • pali papierosy, pije alkohol
 • swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
 • świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne , kradnie,
 • wchodzi w konflikt z prawem ( nadzór policji, sprawy karne w toku 0,
 • w zeszycie uwag ma wpisy świadczące o złamaniu w sposób rażący zasad określonych w statucie szkoły lub zasad BHP,
 • systematycznie narusza zasady statutu, nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania,
 • opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia,
 • otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków aby ta kara uległa zapomnieniu,

VI. Terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych

§ 22.

 1. Na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.
 2. Semestralną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek poprawić w ciągu dwóch pierwszych miesięcy następnego semestru. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i rodziców ( opiekunów ) o swoich wymaganiach edukacyjnych, związanych z poprawieniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
 3. Ocenę z zajęć edukacyjnych semestralną i roczną należy ustalić w końcu danego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Ocena z zachowania ustalana jest w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły i nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

VII. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

  § 23

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach cząstkowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia:
 1. w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami podczas “dni otwartych”; terminy tych spotkań ustalane są na początku każdego roku szkolnego,
 2. w czasie zebrań z rodzicami,
 3. przez wpisy w Dzienniczkach Ucznia.
 1. Informacja o ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i o ocenie zachowania przekazywane są rodzicom w formie pisemnej na obowiązkowych zebraniach rodziców.
 2. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany osobiście poinformować uczniów klas IV – VI i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych, a w klasach I – III o niezadawalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych, na jeden miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

  Wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym, a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W sytuacji gdy rodzice nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do nauczyciela wychowawcy, informacja przekazywana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania informacji jest równoznaczny z akceptacją planowanej oceny.

 3. W klasach I-III dokument informujący rodziców (prawnych opiekunów) o nieosiągnięci przez ucznia wymagań koniecznych i propozycji niepromowania zawiera uzasadnienie nauczyciela, zgodę (lub jej brak) rodzica (prawnego opiekuna) na niepromowanie dziecka potwierdzoną podpisem.
 4. Na tydzień przed śródroczną i roczną radą klasyfikacyjną uczniowie klas IV – VI otrzymują pisemną informację zwrotną o planowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie zachowania i planowanej ocenie opisowej klas I - III. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu.

VII. Sprawdzian umiejętności

§ 24.

 1. W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzony zostanie “sprawdzian” mający na celu określenie poziomu opanowania umiejętności wskazanych w standardach wymagań.
 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 3. Sprawdzian przeprowadza Komisja Okręgowa.
 4. Sprawdzian przeprowadzony będzie w m.- cu kwietniu w terminie ustalonym przez Komisję Okręgową.
 5. Ocenianie zewnętrzne (sprawdzian) organizowane jest i przeprowadzone przez zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora Komisji Okręgowej.
 6. Komisja zobowiązana jest opracować i opublikować informator zawierający szczegółowy opis wymagań kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez Komisję Okręgową.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.
 9. Jeżeli uczeń do 31 sierpnia nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtarzać ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystąpić do sprawdzianu w następnym roku.
 10. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
 11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu.

VIII. Świadectwo z wyróżnieniem

§ 25.

 1. Uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyska średnią ocen 4, 75 i więcej i otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Walczak dnia 25.01.2005
Opublikowana przez Joanna Walczak dnia 25.01.2005. Odsłon 9072, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony