O przedszkolu

Przedszkole nr 6 mieści się w Nysie przy ul. Armi Krajowej 9. O randze i renomie naszej placówki stanowi przede wszytskim wysoko wykwalifikowana kadra i bogata baza dydaktyczna. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kompetencje i stale podnoszą swoja wiedzę. Systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia motodycznego, podczas których poznają nową wiedzę    z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych.

Przedszkole wprowadza dziecko w świat dotąd dla niego obcy. Dziecko zdobywa wiele umiejętności i wiadomości o otaczajacym go  świecie. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych. Kadra Pedagogiczna naszego przedszkola czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

Powyższe elementy przedszkolnej kultury pedagogicznej i jej oddziaływanie są przenoszone na wychowanie w rodzinie poprzez współpracę wychowawców z rodzicami. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczycielka zna dobrze swoich podopiecznych, to ona stwarza odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Czasami jako pierwsza odkrywa szczególne zdolnści dziecka i dąży do ich rozwijania i doskonalenia. Dostrzega również deficyty w rozwoju dziecka, a wtedy wspólnie z rodzicami stara się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób.

Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako "przechowalni" na czas pracy, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.

Nasze przedszkole organizuje swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.

 

Za najważniejsze zadania uważamy:

- kontynuację wychowania domowego

- umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych

- rozwijanie zainteresowań dziecka i jego zdolności

- wyrównywanie deficytu w rozwoju dziecka

- przygotowanie dzieci do nauki szkolnej

- stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze (są bezpieczni i szczęśliwi)

- pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich  pracy

- uwzględnianie postulatów rodziców w organizacji dnia

- umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola

- organizację zajęć dodatkowych na życzenie rodziców, ale z zachowaniem umiaru, aby nie obciążyć nadmiernie dziecka.

 

 

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom:

- wysoki poziom zadowolenia z działalności przedszkola i jego usytuowania

- serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu

- organizację i metody pracy sprzyjajace wszechstronnemu rozwojowi dziecka

- możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć dodatkowych

- otwartość na wszelkie innowacje

- organizację wielu ciekawych imprez, wycieczek i uroczystości.

 

W naszej placówce odbywają się również zajęcia dodatkowe:

 

- Zajęcia z nauki języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki. 

- Religia dla 5-6 latków.

- Zajęcia logopedyczne.

 

Osoby potrzebujące pomocy przy pokrywaniu kosztów wyżywienia prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji przedszkola.

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Mróz dnia 15.11.2014
Opublikowana przez Iwona Mróz dnia 30.09.2015. Odsłon 9385, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony