Program wychowawczy

Szkolny program profilaktyki

1. Umiejscowienie szkolnego programu profilaktyki w prawie oświatowym

                  - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72;

                  - Konwencja Prawach Dziecka-art.3, art. 19;

                  - Ustawa o systemie oświaty;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458) w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2001 (Dz. U. Nr 13 poz. 110) w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2001(Dz. U. Nr 13 poz. 109) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.

 

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994r.;

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dn. 26 października 1982r.;

-  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r,;

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9 listopada 1995 r. 2. Osoby odpowiedzialne za realizację programu

- Rada Pedagogiczna

- Nauczyciele

- Wychowawcy klas- Dyrektor szkoły- Wicedyrektorzy- Pedagog szkolny- Psycholog szkolny- Rada Rodziców- Rodzice- Organ prowadzący- Instytucje pozaszkolne (np. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja, CPU etc.) 

3. Rozpoznane czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka to wszystkie elementy zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań  problemowych i zwiazanych z nimi szkód.

-          Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań;

-          Modelowanie takich zachowań w domu i w szkole;

-     Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne;

-          Słabe wyniki w nauce;

-          Brak życiowych celów;  -          Dostęp do używek;  -          Dostęp do środków psychoaktywnych

4. Zachowania ryzykowne i ich przyczyny

Rodzaj zachowania ryzykownego

Przyczyny

Wulgaryzmy, brak kultury osobistej  ·         obyczaj środowiskowy, ubóstwo językowe;·         wzorce wyniesione z domu;·         wyraz buntu, manifestowanie dorosłości; chęć zaimponowania;·         wzorce w mediach;·         złe relacje nauczyciel - uczeń;·         brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych,
Wagary ·         trudności w nauce;·         uległość wobec kolegów; chęć zaimponowania·         strach przed sprawdzianem;·         brak zainteresowań,·         niemożność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom   nauczyciela;·         nuda na lekcjach;·         brak dyscypliny
Brak zainteresowania nauką ·         niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów;·         niejasne kryteria oceniania;·         niedobra jakość programów nauczania;·         lenistwo;·         negatywny wpływ grupy rówieśniczej;·         brak zainteresowania ze strony rodziców;
Palenie papierosów, wąchanie substancji odurzających ·         ciekawość;·         wpływ reklamy w mediach;·         wzorowanie się na dorosłych;·         sposób na odreagowanie trudności;·         nuda, przekora, bunt;negatywny wpływ grupy rówieśniczej (“moda” wśród rówieśników, chęć zaimponowania);
Zachowania agresywne  ·         negatywne wzorce w mediach i najbliższym otoczeniu;·         przemoc w rodzinie;·       wyuczony sposób na odreagowanie stresu i reagowanie w  konfliktowych sytuacjach;·         chęć dominowania, zaistnienia w grupie;·         nieumiejętność kontroli własnych negatywnych emocji;·         odpowiedź na prowokację;
5. Cele profilaktyki szkolnej   

-          ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju;

-          reagowanie na pojawiajace się zagrożenia;

       -          stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznegona uczniów;

       -         wspieranie nauczania i wychowania;

       -         wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych;

       -          uświadamianie konieczności działań profilaktycznych

     6. Zadania profilaktyki szkolnej

-          dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutów ryzykownych zachowań i tym samym umożliwienie  racjonalnego  wyboru;                                                    

-        rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną;

-          reagowanie w  sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy;

-           pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą;

-         nawiązanie kontaktu z rodzicami;

-         motywowanie do podjęcia ewentualnej

7. Oddziaływania profilaktyczne

Czynniki ryzyka

Zadania

Sposoby realizacji Odpowiedzialni
Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań:·      negatywne wzorce w
mediach;
·       niski poziom kultury;·      fałszywe przekonania o rzeczywistości; 
·        uczenie krytycznego stosunku do mediów;·        podniesienie pozio-mu świadomości kulturalnej;·        przekształcenie prze-konania normatyw-nego na prawdziwe; ·         dyskusje o roli mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań podczas
g.d.d.w.;
·        obnażanie perswazyjnej i manipulacyjnej roli języka w tworzeniu reklam;·        organizowanie różnych przedsięwzięć (wycieczek klasowych, szkolnych, dyskotek, rozgrywek sportowych,
zajęć pozalekcyjnych);
·        prowadzenie g.d.d.w. i lekcji religii na tematy dotyczące hierarchii wartości i ideałów;

·        dyskutowanie na lekcjach języka polskiego na temat wzorców osobowości w mediach;

 

wychowawcy, 

j. polskiego, katecheci
Grupy rówieśnicze iwystępujące w nich zachowania dysfunkcyjne:

·       uległość wobec

     grupy;·       przemoc i agresja 
·         eliminowanie negatyw-nych grup rówieśni-czych;·         integrowanie zespołów
klasowych;
·         ograniczanie zjawiska
przemocy i agresji wśród uczniów;
·         dostarczenie uczniom wiedzy nt. radzenia sobie ze stresem i ne-gatywnymi emocjami 
·         przeprowadzenie badań ankietowych w klasach (zdiagnozowanie miejsc i sytuacji występowania agresji w szkole);·         przeprowadzenie zajęć wychowawczych i przedsięwzięć integrujących klasę (wspólne przygotowanie gazetek klasowych, referatów, uroczystości, przedstawień, wyjść do kina, przygotowanie do konkursów);

·      zorganizowanie

     warsztatów dla nauczycieli

     oraz wykładów dla

      rodziców na temat agresji i przemocy;·         objęcie opieką wicedyrektora,

pedagoga i psychologa

szkolnego uczniów

sprawiających trudności

 wychowawcze;

 
wicedyrektor, pedagog, psycholog w porozumieniu z wychowawcami klas
    ·           stały kontakt z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną;·            realizowanie zasad skutecznej komunikacji na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

·          doskonalenie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów (g.d.d.w.);

 
 
Słabe wyniki w nauce:·         niska samoocena;·         lenistwo;·         poziom absencji na zajęciach w szkole;·         problemy rozwojowe;  ·        aktywizowanie uczniów;·         przełamywanie onieśmielenia;·         kształtowanie otwartości, empatii, wzajemnego zaufania
w grupie;
·         wzmacnianie poczucia
wartości uczniów;
·         rozpoznawanie problemów rozwojowych uczniów;·         kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie poprzez poznaanie swoich mocnych stron, docenianie swoich najmniejszych sukcesów 

· stosowanie metod

   aktywizujących w pracy

   z uczniami,·            częsteo organizowanie spotkań z rodzicami;·         przeprowadzenie g.d.d.w. na temat zainteresowań i planów życiowych uczniów;·         eksponowanie na forum klasy i szkoły osiągnięć sportowych, artystycznych i naukowych uczniów;·         wykorzystywanie elementów motywacji w systemie oceniania (nagrody, dyplomy, pochwały);·         przygotowanie klasowych uroczystości: andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, Dzień Dziecka;·         uczenie technik uczenia się;·         organizowanie pomocy w nauce;·         organizowanie kół zainteresowań umożliwiających uczniom rozpoznawanie talentów i zdolności;·         zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności;·         monitorowanie nieobecności;·         wspomaganie rodziców w nawiązywaniu kontaktów z PPP;·         pedagogizacja rodziców (spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym); 
wychowawcy klas, pedagog, psycholog, biblioteka, wicedyrektorzy, dyrektor

Modelowanie negatywnych
zachowań w domu i w szkole:

·         nuda na lekcjach;

·         brak dyscypliny;

·         brak kontaktu z rodzicami uczniów;

·         zły stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców;

·         brak poszanowania dla
norm prawnych;
·         eliminowanie nudy podczas lekcji poprzez
upowszechnianie metod
aktywizujących;
·         respektowanie norm
poprawnego zachowania na lekcjach;

·        nawiązanie kontaktów

      z domem rodzinnym i zwiększenie częstotliwości spotkań z rodzicami (w tym wywiady środowiskowe); ·         podniesienie poziomu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej rodziców;·         egzekwowanie prawa szkolnego


 

·         zorganizowanie form doskonalenia zawodowego dotyczącego metod aktywizujących na lekcjach;·         zapoznanie uczniów ze szkolnym systemem oceny zachowania i systematyczne wdrażanie go w życie;

·      motywowanie uczniów do

     poprawnego zachowania poprzez odwoływanie się do istniejących norm;

·        prowadzenie g.d.d.w. dotyczących norm zachowania;·

·         opracowanie informacji

      bibliograficznej z zakresu pedagogiki i psychologii i udostępnienie jej rodzicom; ·        organizowanie kiermaszów książek z literaturą dla rodziców;

 ·        spotkania z pedagogiem i

       psychologiem szkolnym;

  ·       g.d.d.w. dotyczące obowiązków ucznia i odpowiedzialności za ich lekceważenie;

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, biblioteka,dyrektor,wicedyrektorzy
 

     

    

 
Brak postaw odpowiedzialności
za siebie i innych, brak
poszanowania odrębności
 
·         kształcenie odpowiedzialności za siebie i innych, za podejmowane decyzje i zachowania;·         kształtowanie postaw
tolerancji dotyczących:
różnych wyznań,

-  różnych

   narodowości,

- odmiennych

   poglądów,

-   ludzi dotkniętych

   chorobą i widoczną

  niepełnosprawnością 
·         prowadzenie g.d.d.w. dotyczących właściwych wyborów;·         zachęcanie do działalności w organizacjach szkolnych;·         organizowanie spotkań z policją i pielęgniarką szkolną;·         prezentacja dorobku kulturalnego różnych narodów;·         dyskutowanie o problematyce tolerancji na g.d.d.w. i lekcjach religii;·         tworzenie gazetek tematycznych;·         organizowanie konkursów plastycznych i innych;·         g. d. d. w. na temat muzyki młodzieżowej i muzyki dorosłych, dyskutowanie o
różnicach i tolerancji;
 
opiekunowie SU,  wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele katecheci, dyrektor szkoły
Palenie papierosów, wąchanie substancji odurzających  Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień poprzez:·         informowanie o spo-łecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień;·         zdiagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów;·         dbałość o rozwój wie-dzy na temat uzależnień;·         wzmocnienie dyżurównauczycielskich ·         zapoznanie uczniów z systemem kar statutu szkolnego;·         przeciwdziałanie zjawisku wagarów;·         tworzenie gazetek tematycznych;·         organizowanie konkursów;·         pedagogizacja rodziców;·         działania propagujące wolne od uzależnień formy spędzania wolnego czasu (Dzień Turysty, wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina, rozgrywki sportowe);·         g.d.d.w. na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień;·         spotkania z lekarzem, policjantem, terapeutami, pedagogiem i psychologiem szkolnym;·         filmy o uzależnieniach i dyskusje w ramach g.d.d.w.;

·         wzmocnienie dyżurów nauczycielskich; systematyczne kontrole boiska, toalet i
innych pomieszczeń szkoły

 
 
wychowawcy klas, nauczyciele dyżurujący,  opiekunowie SU,pedagog, psycholog, dyrektor, wicedyrektorzy

8. Działania alternatywne
Zadania Formy realizacji
Zajęcia sportowe  ü      zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym, wyjazdy na basen;ü      sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne w piłkę siatkową, koszykówkę i w piłkę nożną (klub “Jedynka”);ü      organizowanie zawodów sportowych;ü      zorganizowanie Dnia Sportu;ü      rozgrywki sportowe z okazji Święta Szkoły;
Zajęcia pozalekcyjne ü      koła przedmiotowe;ü      Rajd szkolny;ü      Dzień Otwarty Szkoły;ü      Festyn szkolny Święto Szkoły;ü       Indywidualne przygotowania uczniów do olimpiad;
Organizacja imprez masowych ü      Wycieczki klasowe i szkolne;ü      Wyjścia do kina;ü      Jasełka;ü      Przedstawienia szkole i apele;ü      Dzień Wiosny;ü      Dzień Europejczyka;ü      Konkursy recytatorskie i wiedzy;ü      Andrzejki i zabawy karnawałowe;ü      Gazetki tematyczne;
Praca w organizacjach działających w szkole ü      PCK, SU, ZHPü      Organizacja zajęć w czasie ferii zimowych;ü      Dyskoteki,ü      Zbiórki zabawek dla Domu Dziecka i innych placówek organizujących pomoc dzieciom;
Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów

ü      udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych;

ü      udział w konkursach wiedzy,

ü      udział w zawodach sportowych;
Zapobieganie problemom w nauce ü      organizacja zajęć wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;ü      pomoc koleżeńska;ü      konsultacje nauczycieli;ü      opieka pedagoga i psychologa szkolnego;
 9. Instytucje wspierające szkolę w działaniach profilaktycznych-        Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nysa-        Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie-        Komenda Powiatowa Policji w Nysie-        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie-        Rada RodzicówUWAGI:-          Program jest zgodny z programem wychowawczym szkoły i programami wychowawczymi poszczególnych klas;-          Program poddawany będzie systematycznej ewaluacji przez Radę Pedagogiczną;-          Rada Pedagogiczna będzie dostosowywała program profilaktyki do oczekiwań uczniów i rodziców;  Podprogram programu profilaktyki stanowi - Plan profilaktyki antyalkoholowej opracowany na dany rok kalendarzowy realizowany przy pomocy finansowej Gminy Nysa  Program zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu:

/zapis w Księdze Protokołów/

 

 

 KATALOG NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ WŚRÓD DZIECI W MŁODSZYM
WIEKU SZKOLNYM

 

Niepożądane zachowanie

Ilość typów
Uwagi
agresja
przemoc, bójki
x x x x x x x x x x x                       11  

wzajemne poniżanie

x x                                                  2  

kłótnie

x x x x x x x                                     7  

plotki, obgadywanie

x x                                                  2  
mówią bez zahamowań co ślina na język
przyniesie
x                                                     1  

skarżenie

x x x                                                3  
 zabawy w “bójki” x                                                     1  
przekleństwa, wulgaryzmy x x x x x x x x                                  8  
kłamstwo x x x                                                3  
 chęć dominowania nad innymi x x                                                  2  
radość z niepowodzeń innych x                                                     1  
 złośliwość x                                                     1  
 gadulstwo x x x                                                3  
 Katalog niepożądanych zachowań w klasach I-III sporządziło 15 nauczycieli na zespole przedmiotowym w dniu 5 11.03 r. 
 

KATALOG NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ DZIECI W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM

 KL. IV – VI

 

 OKREŚLENIE NIEPOŻĄDANEGO
ZACHOWANIA
 
ILOŚĆ GŁOSÓW
UWAGI
 Agresywne “niby zabawy", np. podstawianie
nóg, szturchanie, popychanie, kopanie, etc.
x x x x x x x x x x                          10  
 Wulgaryzmy, przekleństwa  x x x x x x x x x x x x x                13   
 

Skarżenie (często tylko dla zasady), plotkowanie

 x x                                                  2  
 Brak kultury współżycia w społeczności
(wyrzucanie śmieci, jedzenia, etc.)
  x x x x x x                                       6  
 Brak poszanowania własności szkoły i innych
uczniów
  x x x x x x x                                    7  
 Brak tolerancji, wyśmiewanie kolegów  x x x x x x x                                    7  
 Brak szacunku dla nauczyciela, starszych
(bezczelne odżywki)
  x x x x x x x                                    7  
 Bardzo; głośne zachowanie podczas przerw  x x                                                  2  
 Łamanie przepisów BHP  x                                                    1  
 Niedojrzałe zachowanie na lekcji

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Leśniak dnia 02.03.2009
Opublikowana przez Katarzyna Leśniak dnia 02.03.2009. Odsłon 9098, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony