Statut

 

STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

w GOŚWINOWICACH


SPIS TREŚCI :

 


DZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 3
DZIAŁ II Cele i zadania zespołu str. 4
DZIAŁ III Zarządzanie zespołem. str. 16
DZIAŁ IV Organizacja szkoły str. 23
DZIAŁ V Wewnątrzszkolne ocenianie str. 26
DZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy zespołu str. 43
DZIAŁ VII Uczniowie i rodzice str. 51
DZIAŁ VIII Postanowienia końcowe str. 55

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Przepisy definiujące
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach,
2) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Goświnowicach,
3) przedszkolu - należy rozumieć przez to Przedszkole w Goświnowicach,
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991roku o systemie oświaty (Dz U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
5) Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach,
6) dyrektorze - należy rozumieć przez to Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach,
7) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zespołu,
8) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dzieci.

Rozdział 2
Nazwa i inne informacje o Zespole
§ 1

1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goświnowicach.
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goświnowicach jest placówką publiczną.
3. W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach wchodzą:
- sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Goświnowicach,
- Przedszkole w Goświnowicach.
4. Wymienione w § 1 placówki prowadzone są przez Gminę Nysa.
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.
6. Siedziba Zespołu znajduje się w Goświnowicach, ul. Kolejowa 5
7. Zespół posiada:
a) pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
b) stempel prostokątny z adresem Zespołu.

§ 2

1. Szkoła i Przedszkole są jednostkami budżetowymi.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.
3. Szkoła i Przedszkole prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 


DZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola
§ 3
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę;
8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 4

Sposoby realizacji zadań przedszkola
1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
7. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor zespołu.
§ 5
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojgu nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.
2. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań statutowych;
2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:
a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, uwzględniając czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, uwzględniających równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
4) przestrzeganie liczebności grup;
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
3.Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.
4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć wyrównawczych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
- z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
5.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6
Przedszkole może być jedno lub dwuoddziałowe. Liczba oddziałów w każdym roku szkolnym zależy od potrzeb środowiska.
§ 7
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora zespołu najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola i wymiar ich etatów,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
d) terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 8
1. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku, potrzeb środowiska z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie zabaw, zajęć w sali i na powietrzu, spacerów i wycieczek sprawowaną przez nauczycielki i pracowników placówki.
b) przedszkole współpracuje z instytucjami opieki społecznej w celu pomocy (stałej lub doraźnej) dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
2. Nauczyciel przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci od momentu
pozostawienia dziecka przez rodziców w sali do momentu odbioru dziecka przez osobę
upoważnioną.
3. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub
osoby przez nie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo wychowanków:
a) rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka bezpośrednio na
odpowiedni oddział pod opiekę nauczycielki,
b) odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się analogicznie bezpośrednio
u nauczycielki sprawującej aktualnie opiekę nad dzieckiem,
c) od momentu odebrania dziecka spod opieki nauczycielki za jego
bezpieczeństwo odpowiada rodzic.

§ 9
1. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział. Każdy oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, czasu pobytu w przedszkolu, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Liczba dzieci na wsi w oddziale nie może być mniejsza niż 15.
3. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15, w tym 2 - 3 niepełnosprawnych.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychi- cznego i stanu zdrowia.
§ 10
1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
3.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 dzieci.
5. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 14 ust.1.
6. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno - kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci;
2) logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

§11
1.Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie poprzez:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

2.Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 4 godzin).
a) zajęcia indywidualne - dla 1- 2 dzieci
b) zajęcia grupowe - dla od 2 do 4 dzieci
3. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
4. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§12
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust.3
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący w oparciu o potrzeby rodziców wynikające z kart zgłoszeń dzieci do przedszkola, na wniosek Dyrektora Zespołu. Nie może on być krótszy od czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola może być zmieniony w każdym roku szkolnym.
3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Zespołu. Przerwy w czasie pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku.
4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.
4.1. Rodzice ponoszą comiesięczną opłatę stałą pokrywającą część kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. Opłata ta ustalana jest przez organ prowadzący ze względu na czas pobytu w przedszkolu i dotyczy dzieci przebywających powyżej 5 godzin dziennie:
a) opłata stała nie podlega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezależnie od czasu tej nieobecności,
b) należność za przedszkole wnoszone są przez rodziców najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry,
c) zwłoka z zapłatą należności za dwa pełne okresy płatności powoduje wykreślenie dziecka z przedszkola. Zaległa należność dochodzona będzie na drodze postępowania sądowego.
4.2. W oparciu o potrzeby środowiska w przedszkolu istnieje możliwość zorganizowania wyżywienia:
a) rodzice pokrywają koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu w całości,
b) ilość posiłków w przedszkolu ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami (Rada Rodziców),
c) wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o normy żywieniowe i aktualne ceny artykułów żywnościowych. Stawkę określa Dyrektor w porozumieniu z rodzicami,
d) miesięczna odpłatność z tytułu wyżywienia obliczana jest w oparciu o ustaloną stawkę dzienną oraz liczbę dni roboczych w danym miesiącu,
e) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty w wysokości dziennej stawki wyżywienia,
f) pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia pod warunkiem opłacenia kosztów wyżywienia według tych samych zasad. Pracownikowi za daną stawkę żywieniową przysługuje porcja dziecka 6-letniego.

§13
1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Dziecko w wieku 6 lat może odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może odbywać dziecko w wieku 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do wcześniejszego podjęcia nauki potwierdzona opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.
5. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie, a także dzieci rodziców samotnych, inwalidów I i II grupy, oraz dzieci z rodzin zastępczych,
b) jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor Zespołu na podstawie wypełnionych i złożonych kart zgłoszeń,
c) jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, przyjęć dokonuje komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jako przewodniczący,
dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
7. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do złożenia w sekretariacie zespołu prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w terminie do 15 kwietnia danego roku.

8. Komisja dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie do 25 kwietnia danego roku. Po tym terminie dyrektor Zespołu informuje o dokonaniu rekrutacji.

9. Liczba przyjętych dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej liczby dzieci na oddział.

10.Decyzje komisji są protokołowane, dokumenty komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w sekretariacie zespołu. Protokół powinien zawierać:
a) skład i listę obecności,
b) wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

11.W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.

§ 14
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w wypadku:
a) zalegania z opłatami za przedszkole za dwa pełne miesiące,
b) nie zgłoszenia się dziecka w okresie do 2 tygodni po rekrutacji w nowym roku szkolnym lub terminu przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego, c) stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego upośledzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§ 15
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 16
Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
§ 17
1.W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
c) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
2.Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
3.Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych
przepisach.
§ 18
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych do niej, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
b) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
c) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
d) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
e) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
f) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,
g) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3. Zespół wypracowuje i realizuje program przeciwdziałania zagrożeniom społecznym młodego człowieka oraz procedury Postępowania w Sytuacjach Trudnych.

§ 19
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych
możliwości.
2. Wykonanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
d) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
e) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

§ 20
1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:
a) zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;
b) zakaz wychodzenia uczniów w czasie pobytu w szkole poza teren szkoły;
c) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
d) dyżury nauczycieli.

§ 21
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w zespole sprawują:
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) podczas przerw - nauczyciele sprawujący dyżur.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkołę sprawują wyznaczeni nauczyciele.
3.Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczek organizowanych przez zespół określa
Regulamin Wycieczek.
§ 22
1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
2. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin ustalony przez Dyrektora zespołu.

§ 23
1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
a) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,
b) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego.
2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 24
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez pełny okres nauczania.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
a) z urzędu,
b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
c) na pisemny wniosek co najmniej 80 % rodziców uczniów danego oddziału
z końcem roku szkolnego.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

Rozdział 3
Sposoby realizacji zadań szkoły
§ 25
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych poziomów edukacji .
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5.Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
6.Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
7.Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły.
8.Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
9.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
§ 26
Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
- realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 89 niniejszego statutu;
- pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 93 ust.3.Zasady organizacyjno-
porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły.
Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.
- opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów,
których program tego wymaga;
- obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
- umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
- zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; ogrodzenie terenu szkoły;
- wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich;
- wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
- dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów;
- zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
i wycieczkach poza teren szkoły zgodnie z Regulaminem Wycieczek;
- przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 27
1. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy ;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga ;
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
§ 28
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) pedagogiem ;
3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
4) porad dla uczniów.
4. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
5. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
6. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno - kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

DZIAŁ III
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe

§ 29
1. Zagadnienia i kompetencje organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad działalnością zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 30
1. Zespołem kieruje Dyrektor.
2. Kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
3. W zespole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.


Rozdział 2
Dyrektor Zespołu.
§ 31

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zespół.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 32
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zespołu.

§ 33
1. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
6) kieruje bieżącą działalnością zespołu, reprezentuje go na zewnątrz .
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole.
2. Dyrektor Zespołu:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
6) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
7) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
8) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
9) odracza obowiązek nauki;
10) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
11) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
12) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14) dopuszcza do użytku przedszkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną ;
15) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
16) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
17) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
18) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
19) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia ( prawnymi opiekunami).
20) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
21) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
22) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
23) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno - sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń na placu zabaw;
11) organizuje prace konserwacyjno - remontowe ;
12) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły
zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
3) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
7) udziela urlopów zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela i Kodeksem Pracy;
8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
14) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o Samorządzie Terytorialnym;
15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu zespołu;
5) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;"
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
Rozdział 3
Rada Pedagogiczna

§ 34
W zespole działa Rada Pedagogiczna.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą (z głosem doradczym) brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę.
1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany do statutu.
2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
2) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
6) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
7) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
8) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
3.Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
6) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
7) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 4
Rada Rodziców
§ 35
1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów danej szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 36
1.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

§ 37
1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
- uchwala regulamin swojej działalności;
- uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
- uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

2. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
4) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

§ 38
Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

§ 39
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł, przeznaczanych na wspieranie statutowej działalności Zespołu .
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
Rozdział 5
Samorząd Uczniowski
§ 40
Wszyscy uczniowie szkoły w zespole tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 41
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów zespołu.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów zespołu.

§ 42

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem.

§ 43
1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
a) w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - opiekun Samorządu Uczniowskiego,
b) celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.
2. Zwołanie zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia.

§ 44

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne w tym lokalowe warunki działania, oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 45

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
2. Zasady wyboru władz Samorządu Uczniowskiego jego opiekuna określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego.
DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział 1
Planowanie działalności Szkoły
§ 46

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym dzieli się na dwa semestry.
a) I - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe, nie dłużej niż do końca stycznia.

b) II - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych , lub od początku lutego /gdy ferie zimowe są w ostatnich 2 tygodniach lutego/ do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
3. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
§ 47
Podstawę organizacji pracy zespołu w danym roku szkolnym stanowią:
a) plan pracy zespołu,
b) arkusz organizacji zespołu,
c) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 48
1. Plan pracy zespołu określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Plan pracy zespołu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 49
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji zespołu opracowywany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania, do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zespołu zatwierdza organ prowadzący po wcześniejszym zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.
2. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 50
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

§ 51
Zasady tworzenia treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2
Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej
§ 52
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 53
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26.
3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy.
4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokości środków finansowych posiadanych przez zespół.

§ 54
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez zespół środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu zespołu, nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 55
Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 1 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 56
Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 57
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii / etyki . W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z religii / etyki mogą być organizowane dla danego oddziału lub w grupie międzyoddziałowej (przy zgłoszeniu mniej niż 7 uczniów).

2.Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

3. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

Rozdział 3
Świetlica szkolna

§ 58
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą nauczyciela świetlicy.

§ 59
1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej;
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki, oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

§ 60
Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy zespołu.

§ 61
Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin ustalony przez Dyrektora.


Rozdział 4
Biblioteka szkolna

§ 62

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

§ 63
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu.

§ 64
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
a) dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów;
b) zorganizowanie udostępniania zbiorów;
c) dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie czytelnictwa;
d) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego;
e) współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na lekcje;
f) dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,
g) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów;
h) opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni.

§ 65

1. Biblioteka jest czynna dwa dni w tygodniu.
2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.

DZIAŁ V
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

§ 66
1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno - wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
c) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 73;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
f) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją dla ucznia i rodzica, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela.

§ 67
W ocenianiu obowiązują zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4. Zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
stopień trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.

§ 68
Ocenianie w klasach I-III
1.W klasach I -III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową;
2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
3. Ocenianie bieżące ucznia w klasie I- III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej (z komentarzem słownym lub pisemnym) według niżej wymienionej skali sześciostopniowej:
a) 6 - ocena celująca,
b) 5 - ocena bardzo dobra,
c) 4 - ocena dobra,
d) 3 - ocena dostateczna,
e) 2 - ocena dopuszczający,
f) 1 - ocena niedostateczna
4. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I -III :
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje twórcze zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł
wiedzy
b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu,
c) wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres
treści przewidzianych dla danego poziomu,
d) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,
e) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne),
wyczerpując temat, posługuje się bogatym słownictwem.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) w pełni opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
b) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
c) jasno i logicznie rozumuje,
d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy,
e) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania,
f) rzadko popełnia błędy,

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią,
c) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,
d) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych,
e) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów,
f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie.
4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) zna i rozumie podstawowe pojęcia,
b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym,
c) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania,
d) zadania złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania,
f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) zna i rozumie elementarne pojęcia,
b) rozwiązuje zadania typowe najczęściej z pomocą nauczyciela,
c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania,
d) zadania rozwiązuje długo, często niestarannie,
e) często popełnia liczne błędy,
f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie rozumie elementarnych pojęć,
b) nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela,
c) nie udziela odpowiedzi,
d) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszej
edukacji.
§ 69
1. Sposoby oceniania.
1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia;
2) Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań;
3) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę:
a) pisemną - ocena wyrażona stopniem wpisana do dziennika lekcyjnego ,
c) werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów
podczas zajęć.
4) Ocenie podlegają postępy uczniów ze wszystkich edukacji, języka
niemieckiego oraz religii / etyki - zgodnie z zasadami oceny tego
przedmiotu.

2. Co najmniej raz w semestrze przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany,
którego wyniki są odnotowywane w formie oceny w dzienniku lekcyjnym.

§ 70
Ocena zachowania ucznia
1. Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu zachowania, według którego każdy uczeń:
1) Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe;
2) Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;
3) Dba o honor i tradycje szkoły;
4) Panuje nad swoimi emocjami;
5) Pokojowo rozwiązuje problemy;
6) Zgodnie współpracuje w zespole;
7) Udziela pomocy kolegom;
8) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów;
9) Utrzymuje porządek w miejscu nauki i pracy;
10) Nosi ubiór zgodnie z wymaganiami określonymi w statucie.
2. Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy uczeń:
1) Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych;
2) Samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;
3) Przeciwdziała agresji, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek.
4. Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.

§ 71
Ocena śródroczna i roczna
1. Obowiązuje opisowa forma oceny. Ocena opisowa uwzględnia:
1) postępy ze wszystkich edukacji;
2) postępy w nauce języka niemieckiego;
3) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:
a) wywiązywania się z obowiązków szkolnych,
b) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm,
e) troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe),
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
g) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
h) okazywanie szacunku innym osobom,
i) osobiste osiągnięcia ucznia.
2. Ocena postępów w nauce religii / etyki jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny
śródrocznej oraz na świadectwie.
3. Ocena śródroczna zawiera zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące postępów
w edukacji i zachowaniu.
5. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu I semestru na arkuszu oceny opisowej, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III).
6. Ocenę roczną otrzymuje uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.
7. Każdy uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 72

1. Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test
kompetencji dla klas trzecich szkoły podstawowej.
2. Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom (prawnym opiekunom).
3. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może być wyróżniony dyplomem
i odznaką „Wzorowy Uczeń".
§ 73

Ocenianie w klasach IV-VI
Jawność oceny.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobie
poprawiania ocen; Zasady poprawiania ocen określa Przedmiotowe Ocenianie.
2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 74

Tryb oceniania i skala ocen.
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący - 6 - cel;
2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
3) stopień dobry - 4 - db;
4) stopień dostateczny - 3 - dst;
5) stopień dopuszczający - 2 - dop;
6) stopień niedostateczny - 1 - ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ - „ w bieżącym ocenianiu.

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach - słownie, w pełnym brzmieniu.

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
2) Praca i aktywność na lekcji;
3) Odpowiedź ustna;
4) Praca projektowa;
5) Praca domowa;
6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) Twórcze rozwiązywanie problemów.


§ 75
Ocenianie śródroczne.

1. Ocena bieżąca.
1.Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego oceniania winno być dokonywane systematycznie (minimum 5 ocen w semestrze).
2.Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.
3.Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
4.Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
5.W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
6.Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut.
7.Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.
2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.
2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
3) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr.
4) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .
6) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać na swój wniosek w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.
7) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;
8) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.
9) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

§ 76
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym ocenianiu, lecz nie częściej niż trzy razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.

3.Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).

§77
Wymagania edukacyjne.
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania opracowane z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów konkretnej klasy.

2. W klasyfikacji semestralnej/ rocznej ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3) osiąga sukcesy w zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia;
4) laureat konkursów przedmiotowych i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
3. W klasyfikacji rocznej ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4. W klasyfikacji rocznej ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5. W klasyfikacji rocznej ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6. W klasyfikacji rocznej ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki ;
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

7. W klasyfikacji rocznej ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

8. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona";

 

§ 78
Klasyfikacja śródroczna i roczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr - IX - I
II semestr - II - VI

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.

5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej oraz nagannej ocenie zachowania i odnotowują ten fakt w dzienniku. Na tydzień przed plenarnym posiedzeniem Rady pedagogicznej informują ucznia o przewidywanych pozostałych ocenach.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej oraz nagannej ocenie zachowania podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.

7.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

§ 79
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Zespołu ( § 77 pkt. 5 ).
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych
jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy .

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 80
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust.7 i 8.
i uzgadnia go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 11 oraz § 81.

11. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

§ 81
Egzamin poprawkowy.

1. . Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena z zachowania.

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 78 pkt 1 według pełnej skali ocen.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 82 ust. 6.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym);

§ 82
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor , w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 83
Ocena zachowania.
1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala zespół wychowawców.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:
1. wzorowe - wz;
2. bardzo dobre - bdb;
3. dobre - db;
4. poprawne - popr;
5. nieodpowiednie - ndp;
6. naganne - ng.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły zastrzeżeniem pkt 13i 14 .

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 84
Tryb ustalania oceny zachowania:
1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.

5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących nauczycieli, dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 85
Zasady oceniania zachowania.
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego .

3. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
a) troska o estetykę własnego wyglądu i higienę osobistą,
b) dbałość o estetykę otoczenia,
c) życzliwość, kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) troska o kulturę słowa i dyskusji,
e) poszanowanie godności własnej i innych,
czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to
f) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;
g) nieestetyczny wygląd.
2) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,
e) aktywny udział w życiu klasy, szkoły,
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności:
do 1 godziny ocena wzorowa
2 - 3 godziny ocena bardzo dobra
4 - 8 godzin ocena dobra
9 - 12 godzin ocena poprawna
13- 15 godzin ocena nieodpowiednia
powyżej 15 godzin ocena naganna

 

 

 


4. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

5. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
2) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) reagowanie na przejawy zła,
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,
d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.
3) czynniki negatywne obniżające ocenę
a. celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
b. postawa egoistyczna, samolubna, wulgarna
c. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d. agresja, akty wandalizmu,
e. używanie alkoholu, narkotyków

7. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
§ 86

Promowanie i ukończenie Szkoły.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

6. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.

 

§ 87
Świadectwa szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne, zalicza się osiągnięcia określone przez Opolskiego Kuratora Oświaty


DZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe

§ 88
1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

§ 89
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, tolerancji i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, zgodnie ze szkolnym planem WDN;
13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym lub kole zainteresowań;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: punktualne i aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p;
15) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust.1 i 2;

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2lit. a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 90
I. Nauczyciele mają prawo do:

1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną ;
2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach nauczania;
3) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,
wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
5) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

II. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;
2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
3) systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z ich postępami, z uwzględnieniem WO;

III. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych poleceń zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.
§ 91

Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy.
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.
§ 92

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący.
3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Zespołu.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
d) współpracę w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia.
§ 93
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować procedury postępowania w sytuacjach trudnych, przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
5. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązujący w szkole.
9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela;
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia należy udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji powiadomić rodziców. W razie wypadku postępować zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach trudnych;
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.

Rozdział 3
Zakres zadań wychowawcy

§ 94
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, min. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia;

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie
z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora oraz uchwałami
Rady Pedagogicznej.

§ 95

Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania się podczas wycieczek;
5) zasadami oceniania i klasyfikowania.

Rozdział 4
Zakres zadań pedagoga szkolnego
§ 96

1. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów;
b) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej uczniom tego potrzebującym;
c) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
d) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne;
e) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;
f) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
g) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
h) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
f) współorganizowanie, prowadzenie i udział w warsztatach dla rodziców;
g) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych uczniom i rodzicom ( prawnym opiekunom);
h) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
i) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki.
2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.
4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
a) może przeprowadzać wywiady środowiskowe;
b) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii zespołu;
c) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.
6. Pedagog szkolny powołany jest na stanowisko Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka,
którego obowiązkiem jest rozpatrywanie pisemnej skargi rodzica w przypadku
naruszenia praw dziecka złożonej w terminie do 7 dni od momentu zdarzenia oraz
wyjaśnienie sprawy z zainteresowanymi stronami.

DZIAŁ VII
UCZNIOWIE I RODZICE
Rozdział 1
Zasady rekrutacji uczniów
§ 97
Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 98
1. Do zespołu przyjmuje się:
a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie zespołu,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,
2. Przyjęcie do zespołu dziecka z poza obwodu, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
3. O przyjęciu uczniów spoza obwodu zespołu decyduje Dyrektor.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki ucznia
§ 99
Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
2. Uczeń ma w szczególności prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób zarówno dorosłych jak i rówieśników,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
d) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowaw- czym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia zespołu a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
h) informacji o programie nauczania, stawianych wymaganiach, zasadach, kryteriach oceniania oraz ustalonych sposobach kontroli postępów w nauce,
i) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania,
j) pomocy w przypadku trudności w nauce,
k) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
m) pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w bezpiecznym miejscu,
n) wpływania na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole.
1. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłoszenia ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nieprzygotowania do zajęć, określa WO i PO.
2. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.
§ 100
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, na terenie szkoły i poza szkołą,
c) przestrzegania zasad kultury współżycia oraz okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom placówki, na terenie szkoły i poza szkołą,
d) aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wykonywanie poleceń i wymagań nauczycieli, uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole,
e) właściwego zachowania się na zajęciach, przestrzegania regulaminów pracowni, zachowania bezpieczeństwa swojego, innych uczniów i nauczycieli,
f) właściwego zachowania podczas przerw, przestrzegania regulaminów dotyczących spędzania czasu wolnego, zachowania bezpieczeństwa swojego oraz innych uczniów i nauczycieli,
g) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w terminie do
14 dni od powrotu do szkoły w formie pisemnej sporządzonej przez rodzica lub
prawnego opiekuna,
h) dbania o schludny i czysty wygląd oraz noszenie obowiązującego stroju szkolnego (codziennego), oraz stroju galowego (biało - granatowego) obowiązującego na wszystkich uroczystościach szkolnych,
i) przestrzegania zasady nie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
j) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,
k) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
l) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
m) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
n) godnego reprezentowania szkoły na forum środowiska lokalnego, gminy ,
powiatu i województwa.
2. Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

§ 101
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną
przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania
oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych / losowych) z zajęć lekcyjnych udziela
wychowawca klasy lub zastępujący go nauczyciel.
4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na
podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informujących o przyczynie
nieobecności.
5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności
w szkole do 14 dni po okresie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód
jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
9. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
10. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach
nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej
sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców
w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
11. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich
wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
12. Wychowawca ma obowiązek gromadzić usprawiedliwienia za okres 1 roku.
13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu
w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel
ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego
na miesiąc przed końcem semestru.
14. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby
lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
15. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku
szkolnego.
16. Dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez
usprawiedliwienia 25% zajęć dydaktycznych wysyła pisemne zawiadomienie do
rodziców. W przypadku opuszczeniu 50 % zajęć rozpoczyna procedurę egzekucji
obowiązku szkolnego.
17. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać Dyrektorowi szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.

Rozdział 3
Nagrody i kary
§ 102
1. W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
2. Ucznia można nagrodzić za:
a) wybitne osiągnięcia w nauce,
b) rzetelną naukę i pracę na rzecz zespołu,
c) wzorową postawę, aktywność społeczną i odwagę.
3. Nagrodami, o których mowa w ust. 2, są:
a) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
b) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów zespołu,
c) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
d) dyplom uznania od Dyrektora,
e) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,
f) wpis do "Złotej Księgi" za szczególne osiągnięcia w nauce.
4. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

§ 103
1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 83, uczeń może zostać ukarany:
a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub każdego innego nauczyciela na forum klasy (z wpisem w zeszycie uwag),
b) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
c) ustnym upomnieniem lub naganą Dyrektora,
d) pozbawieniem pełnionych na forum zespołu funkcji,
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
f) obniżeniem oceny zachowania - do nagannej włącznie.
2. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. Za wyegzekwowanie kary
odpowiada wychowawca klasy.
3. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie odnośnie formy rekompensaty i sposobu jej dokonania podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami.
4. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:
a) otrzymanie po raz drugi najniższej oceny zachowania w tej szkole,
b) stosowanie agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów i nauczycieli,
c) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
d) udowodnienie przez odpowiednie organy popełnienie czynu zabronionego,
e) picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę, a także poza szkołą.
5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego przewinienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
6. O nałożonej karze informuje się rodziców.
7. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6.
8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
9. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem decyzji Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
10. Można odstąpić od wniosku o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 4, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.

Rozdział 4
Prawa i obowiązki rodziców
§ 104

1. Rodzice mają prawo do:
a) uznania ich prymatu jako pierwszych wychowawców swoich dzieci,
b) dostępu do wszelkiej informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci,
c) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,
d) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych i dydaktycznych dziecka,
e) partnerskiego współdziałania, poprzez swoich przedstawicieli, z organami szkoły.

2. Rodzice mają obowiązek:
a) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
b) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
c) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach,
d) odpowiadać i naprawiać szkody wyrządzone przez dzieci,
e) brać aktywny udział w życiu szkoły,
f) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka tj. przedkładać orzeczenia lekarskie i opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej.

DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 105

1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Dyrektor zespołu udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmian.
3. Regulaminy określające działalność organów zespołu, jak też regulaminy wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 106

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goświnowicach uchwalony w dniu 19.11.2009 r.

§ 107

Statut Zespołu został pozytywnie zaopiniowany przez:
Radę Samorządu Uczniowskiego w dniu 22.11.2010 r.
Radę Rodziców w dniu 24.11.2010 r.
Przyjęty do realizacji uchwałą rady Pedagogicznej nr 9 z dnia 22.11.2010 r.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010r.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Celina Hasiak dnia 13.12.2010
Opublikowana przez Celina Hasiak dnia 13.12.2010. Odsłon 938, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony