Regulamin wynagradzania

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goświnowicach 

Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z dnia 27 marca 2009r.)

 § 1

Wynagrodzenie za pracę ustala się odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu. Za wzorowe wypełnianie obowiązków, pracownikowi mogą być przyznane przez pracodawcę nagrody i wyróżnienia.

 

§ 2

1.          Podstawowym składnikiem wynagrodzenia pracowników samorządowych jest wynagrodzenie zasadnicze.

2.          Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 § 3Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. § 4

1.             Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzedzającym ten dzień dniu roboczym.

2.             Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika. Jednakże na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie przekazuje się na wskazany przez niego rachunek bankowy.

  § 5

1.      W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz
premiowy.

2.      Premia jest przyznawana pracownikom, którzy właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków, a w szczególności:

 • starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające z zakresu ich czynności, bądź inne prace zlecone przez przełożonych,
 • przestrzegają obowiązujące przepisy BHP, przeciwpożarowe, regulaminu prac, a także zarządzenia wewnętrzne dyrektora,
 • dbają o mienie pracodawcy i posługują się przydzielonym sprzętem i materiałami w sposób oszczędny i racjonalny,
 • dbają o organizację swojego rozkładu czasu pracy w taki sposób, by był on w pełni wykorzystany dla realizacji zadań,
 • wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy,
 • przestrzegają zasad współżycia społecznego.
 § 6

1.      Wysokość indywidualnej premii miesięcznej dla pracownika nie może przekroczyć  20  % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2.      O uruchomieniu funduszu premiowego oraz wysokości indywidualnej premii decyduje dyrektor szkoły (placówki) w zależności od wygospodarowania na ten cel środków z funduszu płac.

 § 7
 1. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w wypadku niewłaściwego wywiązywania się powierzonych zadań a także w razie:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywania alkoholu w czasie pracy,
  3. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  4. zawinionego narażenia szkoły na straty finansowe,
  5. stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności gospodarczej, administracyjnej lub technicznej, które wystąpiły bezpośrednio z winy pracownika.
 2. Jeżeli przewinienie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło po naliczeniu premii lub po jej wypłaceniu za dany miesiąc – pozbawia się pracownika premii w kolejnym miesiącu.
 § 8
 1. Wysokość premii może zostać obniżona w następujących wypadkach:
  1. niepełnego lub niewłaściwego wykonania obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu czynności pracownika – do 5  %,
  2. nieusprawiedliwionego spóźnienia do pracy – do 5 %, a w razie spóźnienia dłuższego niż 30 minut lub w przypadku dwukrotnego i częstszego spóźnienia się – do 3 %,
  3. wymierzenia pracownikowi kary porządkowej upomnienia – do 5 %, a kary nagany – do 2  %,
  4. usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 5 dni, jeżeli wystąpiła konieczność powierzenia obowiązków pracownika innej osobie.
 2. Na wniosek pracownika, pracodawca obowiązany jest poinformować go o przyczynie obniżenia lub pozbawienia premii.
 § 9

1.      Decyzje o przyznaniu pracownikowi premii w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu wysokości premii podejmuje dyrektor szkoły (placówki) na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.

2.      Premia jest przyznawana za okres miesiąca kalendarzowego i wypłacana z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który została przyznana.

    § 101.  W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne
osiągnięcia pracy zawodowej w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia
osobowe.
2.              Fundusz nagród, o którym mowa w ust. l może być podwyższony przez dyrektora szkoły
w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.
 § 11

Nagrody przyznaje dyrektor ZSP w Goświnowicach z własnej inicjatywy bądź na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 § 12

Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:

 • podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły (placówki),
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy,
 • wydajność i operatywność w pracy,
 • w zakresie odpowiedzialności materialnej za dbałość o powierzone  mienie oraz oszczędne i  racjonalne gospodarowanie środkami,
 • stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
 • dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych    zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków    pracownika.
 § 13

Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

 • został ukarany karą upomnienia lub nagany,
 • opuścił jakikolwiek dzień pracy bez  usprawiedliwienia.
 § 14.
 1. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik jest zawiadamiany na piśmie.
 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.
 § 15

1.      Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2.      Dodatek specjalny przyznaje dyrektor na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3.      Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 10  % wynagrodzenia zasadniczego.

 § 16
 1. W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.
 2. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi równowartość:
  1. 1-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu nieprzekraczającym 2 lat,
  2. 2-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu wynoszącym co najmniej 2 lata,
  3. 3-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu wynoszącym co najmniej 8 lat.
 § 17
 1. Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSP w Goświnowicach  określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. mający kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują je do czasu rozwiązania stosunku pracy.
  § 18
 1. Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie regulaminu i o jego zmianach.
 2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. l dokonuje się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 § 29

1.          Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia wywieszenia go na tablicy ogłoszeń.

  

……………………………………

                                                                                                 /podpis i pieczęć pracodawcy/

   

Przyjmuję do wiadomości:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

   Załącznik nr 1 Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego 
Kategoria zaszeregowania Minimalna  kwota wynagrodzenia zasadniczego wg rozporządzenia RM  Maksymalna kwota wynagrodzenia w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym w  %
I 1.100 110
II 1.120 115
III 1.140 120
IV 1.160 130
V 1.180 140
VI 1.200 150
VII 1.220 160
VIII 1.240 165
IX 1.260 170
X 1.280 175
XI 1.300 180
XII 1.350 185
XIII 1.400 190
XIV 1.450 195
XV 1.500 200
XVI 1.550 205
XVII 1.600 210
XVIII 1.650 215
XIX 1.700 220
 Załącznik nr 2 Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych Stanowiska urzędnicze

Lp.

Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne

1.

Samodzielny referent

Wyższe przy stażu pracy – 2 lata

Średnie przy stażu pracy – 4 lata

2.

Referent

średnie

 Stanowiska pracownicze

2.

Sekretarz szkoły

Średnie

7.

Pomoc nauczyciela

Podstawowe

8.

Intendent

Zasadnicze zawodowe

9.

Sekretarka

Średnie

10.

Pomoc kuchenna

Zasadnicze zawodowe

12.

Woźny, dozorca

Podstawowe

13.

Sprzątaczka

Podstawowe

 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Celina Hasiak dnia 10.02.2013
Opublikowana przez Celina Hasiak dnia 10.02.2013. Odsłon 9038, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony